روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
سالروز قيام خونين 15 خرداد گرامي باد

شب پانزدهم خرداد
عمود سياه چادر شب پانزدهم خرداد هنوز پا بر جا بود كه دژخيمان دون به قصد ربودن امام، به منزل ايشان در قم حمله كردند. راهزنان شب پرست تمامي منزل را براي پيدا كردن امام(ره) جستجو كردند، اما هر چه بيشتر گشتند كمتر يافتند. وقتي از يافتن روح اللّه نااميد شدند، شروع به اذيت و آزار خدمتكاران كردند.
امام كه آن شب در منزل آقا مصطفي ـ كه مقابل منزلشان قرار داشت ـ به سر مي برد با شنيدن ضجه و ناله خدمتكاران از منزل بيرون آمد و بانگ برآورد روح اللّه خميني منم. چرا اين بيچاره ها را كتك مي زنيد؟ طنين اين صدا مزدوران را متوجه امام كرده، آنها بي شرمانه به ايشان هجوم آوردند و روح خدا را از كالبد امت جدا كرده، با خود بردند.
پانزده خرداد در كلام امام خميني(ره)
قيام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستم شاهي را در هم شكست و افسانه ها و افسون ها را باطل كرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز، سد عظيم قدرت شيطاني را از بنيان سست كرد. خون سلحشوران كوخ نشين، كاخ هاي ستم را درهم كوبيد. ملت عظيم الشأن با قيام و نثار خون فرزندان عزيز خويش، راه قيام را براي نسل هاي آينده گشود و ناشدني ها را شدني كرد.
زنده نگهداشتن پانزده خرداد
زنده نگهداشتن ياد و خاطره پانزده خرداد وظيفه اي است همگاني و بر عهده تك تك افراد جامعه اسلامي. امام امت در اين باره فرمودند: «پانزده خرداد بايد زنده بماند. اين جنايتي است كه آثارش بايد محو نشود.» «ملت ايران نبايد پانزده خرداد را از ياد ببرند. مصيبت جانسوز 12 محرم و 15 خرداد بايد در پناه قضيه بزرگ عاشورا، زنده و جاويدبماند».
پانزده خرداد طليعه نهضت
پانزده خرداد طليعه نهضت اسلامي، آغاز آفرينش شعور سياسي، ابتداي شكسته شدن سكوت مرگبار چندين ساله و شروع خروش امت مسلمان به رهبري روحانيت مبارز و راستين است.
كوبندگي حادثه پانزده خرداد
دژخيمان شاه در پانزده خرداد، خرد و كلان، مرد و زن و پير و جوان را آماج حمله قهرآميز و ددمنشانه خود قرار دادند. اين حادثه قلب هر صاحب دلي را به درد آورد و اشك هر صاحب بصيرتي را روان كرد. در اين ميان، امام امت، آن پير محبت، بيش از همه سنگيني اين فاجعه را بر دوش سترگ خود احساس كرد.
همراهي آيات عظام با حضرت امام
همراهي و همگامي و پشتيباني آيات عظام از حضرت امام در فاجعه پانزده خرداد از نكات در خور توجه اين واقعه است.در اعلاميه مشتركي كه چند تن از آيات عظام، در اعلام انزجار از اين حادثه، صادر كردند آمده است: «ما از واقعه دوازدهم محرم، (يعني پانزده خرداد) خجلت مي كشيم. واقعه شوم پانزده خرداد و مدارس علميه فيضيه و غير آن، پشت ما و هر مسلمان غيرتمند را مي شكند... ملت اسلام اين مصيبت را فراموش نمي كند. ما روز دوازدهم محرم (15 خرداد) را عزاي ملي اعلام مي كنيم».
بانوان مسلمان وقيام پانزده خرداد
در روز پانزده خرداد، در پي انتشار خبر دستگيري حضرت امام(ره) صدها تن ازبانوان مسلمان، چادر به سر، فرزند بر دوش و فرياد خميني خميني بر لب، همچون سيلي خروشان به خيابان ها ريختند تابنيادسستِ فرومايگان را، كه بر برق شمشيرها استوار بود، درهم كوبند وبرگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات زن مسلمان ايراني بيفزايند.
پانزده خرداد سرفصل نهضت
در نيمه خرداد سرفصل نوين نهضت جسورمردانِ جان بر كف مشخص شد و نقطه نمايان نامردمي و خيانت ـ كه همانا شخص شاه بود ـ مورد حمله قرار گرفت.
حمله مزدوران شاه به مردم
مزدوران شاه در روز پانزدهم خرداد با حمله وحشيانه به صفوف فشرده تظاهركنندگان، هزاران تن از شير زنان خروشان و آزاد مردان پرتوان را به خاك و خون غلطاندند و فرياد در آميخته با آتش و دود و خون آنان و صداي فائق آمده برغرش مهيب تانك ها و زوزه مسلسل ها را به خيال خام خويش در گلو خفه كردند، و حرارت حيات را ازاين چراغ الهي گرفتند؛ غافل از آنكه خداوند پشتيبان اين نهضت وامت و برافروزنده اين چراغ هدايت و ياور رهبر بلندهمت آنان است
چراغي را كه ايزد برفروزد هر آن كس پف كند ريشش بسوزد
جوانان و پانزده خرداد
در پانزده خرداد همچون ساير صحنه هاي انقلاب جوانان همدوش اقشار مختلف به قيام واعتراض دست زندند. در قم زماني كه يك كاميون نظامي مي كوشيد ميان جمعيت تظاهر كنندگان رفته، با چرخ هاي سنگين خود مردم را به خاك و خون بكشد، مورد حمله مردم دلير و قهرمان قرار گرفت. جواني پرشور با حمله اي برق آسا خود را به راننده كاميون رسانده، او را از پشت فرمان ماشين پايين كشيد. اقدام متهورانه اين جوان دلير، روحيه تازه اي به تظاهركنندگان بخشيد و آنها را بر ادامه تظاهرات مصمم تر كرد.
پانزده خرداد، افشاندن بذر انقلاب
حادثه پانزدهم خرداد بذري بود كه به دست باغبان پير انقلاب در سرزمين مستعد جان هاي مردم افشانده شد، و در طول پانزده سال بهترين عزيزان وطن با خون خود آن را آبياري كردند تا سرانجام در بهمن 57 همچون نهالي نورس به شكوفه نشست. اكنون ماييم كه وارث آن نهاليم و وظيفه سنگين محافظت و پيراستن و آراستن اين شجره طيبه را به عهده داريم.
محو آثار جنايت پانزده خرداد از سوي شاه
رژيم شاه پس از فاجعه پانزده خرداد در صدد محو كردن آثار جنايتش برآمد. يكي از شاهدان حادثه مي گويد: پس از قطع شدن صداي گلوله ها، تنها ناله مجروحان و غرش تانك ها و صداي چكمه سربازان به گوش مي رسيد. ديري نپاييد كه كاميوني سرِ كوچه اي كه ما در يكي از خانه هاي آن پناه گرفته بوديم، متوقف شد و چند نفر شتابزده از آن پياده شده، به داخل كوچه آمدند و اجساد كشتگان و پيكرهاي مجروحان را داخل كاميون ريخته به مكان نامعلومي بردند. سپس ماشين هاي آتش نشاني سررسيدند و
سراسرخيابان ها و كوچه ها را شستند و از خون پاك كردند.
مردمي بودن نضهت 15 خرداد
قيام پانزده خرداد، نهضتي بود برخاسته از متن مردم و سربرآورده از غيرت ديني آنها و بدون هيچ برنامه ريزي قبلي.
حسين فردوست ارتشبد سابق شاه در اين مورد مي گويد: «درباره تظاهرات وسيع پانزده خرداد، حتي تاشب قبل از آن، ادراه كل سوم و شهرباني هيچ اطلاعي نداشت و هيچ گزارشي به دفتر نفرستاد. طبعا اگر حركت فوق با آن وسعت، يك حركت برنامه ريزي شده و سازمان يافته بود، بايد اطلاعي به دفتر مي رسيد و براي مقابله تداركاتي انجام مي شد. ولي از آنجا كه اين حركت، يك حركت مردمي و طبعا فاقد برنامه ريزي قبلي بود، ساواك به كلي غافلگير شد و محمدرضا شديدا به وحشت افتاد.
غم خرداد
افق امروز ملال انگيز است.
مي خراشد رخ و خون مي ريزد.
در غم پانزده خرداد است.
تا ابد ننگ از اين حادثه برمي خيزد.
نرود هيچ ز ياد
خون زند جوش هنوز
در تن پاك شهيدان غيور
خون آن مردم آزاد نيفتد از جوش
آري اين شعله نگردد خاموش
هرگز آرام نگيرد اين موج
تاز بن برنكند ريشه بيداد سياه
به اميد آن روز.
محمدحسين بهجتي
فجيع ترين كشتار پانزده خرداد
فجيع ترين كشتار روز پانزدهم خرداد، قتل عام دهقانان به پا خاسته ورامين بود. دهقانان ورامين با شنيدن خبر دستگيري قائد عظيم الشأنشان كفن بر تن كردند و با پاي پياده وبه منظور پشتيباني از امامشان راهي تهران شدند كه در سر پل «باقرآباد» كاميون هاي نظامي شاه راه را بر آنها سد كردند. از آنها خواستند كه بازگردند اما اين دليرمردان با فرياد: «يا مرگ يا خميني» به سوي كاميون ها هجوم بردند. خود فروختگان شاه آنها را به رگبار مسلسل بسته، كفن هايشان را به خون آغشتند و چرخ سنگين تانك ها گوشت و استخوانشان را در هم كوبيد، به طوري كه شناسايي اجساد حتي براي بستگان نزديكشان هم دشواربود.

 
منبع/نویسنده:
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 
تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۲۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)