روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

برگزاري همايش "ايرانيان و خليج فارس" در دانشگاه شيراز
 
همايش ''ايرانيان و خليج فارس'' به همت انجمن علمي و بخش تاريخ دانشگاه شيراز و با حضور اساتيد و دانشجويان در سالن كوهپايه دانشگاه شيرازبرگزار شد.
سخنران نخست اين نشست علمي دكتر سيدابوالقاسم فروزاني بود كه در خصوص گستره ي درياي پارس بر اساس منابع دست اول تاريخي و جغرافيايي مطالبي را بيان كرد.
اين استاد بخش تاريخ دانشگاه در سخنان خود با ذكر شواهد متعددي از منابع تاريخي و جغرافيايي در سده هاي نخستين و ميانه اسلامي، گستره جغرافيايي درياي پارس را سراسر آب هاي جنوبي ايران در گذشته تاريخي معرفي نمود.
دكتر عليرضا عسكري، باستان شناس و عضو هيأت علمي بخش تاريخ هم درباره آخرين يافته هاي باستان شناسي در كرانه هاي خليج فارس به ويژه در منطقه پارسيان به ايراد سخن پرداخت و بر نقش تاريخي ايرانيان باستان در اين پهنه جغرافيايي تأكيد نمود.
شيوع وبا در جنوب ايران و نقش راههاي دريايي در انتشار آن در دوره معاصر ؛ موضوع سخنراني دكتر سليمان حيدري ،عضو هيأت علمي بخش تاريخ در اين مراسم بود.
دكتر كاميار عبدي (باستان شناس) هم درخصوص نفوذ ايرانيان در كرانه هاي جنوبي خليج فارس از جمله مناطقي از شبه جزيره عربستان مطالبي را بيان كرد.
وي با ارائه شواهد و يافته هاي باستان شناسي ، به تشريح گسترش نفوذ فرهنگ و هنر ايراني در سرزمين هاي جنوبي خليج فارس پرداخت.
دكتر جواد موسوي داليني، عضو هيأت علمي بخش تاريخ نيز در همايش ''ايرانيان و خليج فارس'' درخصوص فتح هرمز بر اساس ''جنگ نامه كشم'' و ''جرون نامه'' - كه دو اثر حماسي مربوط به مبارزه ايرانيان با بيگانگان براي رهايي خليج فارس از سلطه ي آنهاست - مطالبي را بيان كرد.
''ايرانيان و راههاي دريايي در آستانه اكتشافات اقيانوسي'' و چگونگي كاهش تجارت بين المللي از مسيرهاي دريايي قديم موضوع سخنراني دكتر احمد فضلي نژاد ، عضو هيأت علمي بخش تاريخ در اين مراسم بود.
دكتر عبدالرسول خيرانديش، استاد بخش تاريخ دانشگاه شيراز ،سخنران پاياني اين همايش بود كه درباره ''تجارت خليج فارس و خوشبويي مكان هاي مقدس'' مطالبي را بيان كرد.
اين استاد بخش تاريخ در همايش ''ايرانيان و خليج فارس'' در دانشگاه شيراز ، به تشريح نقش خليج فارس در تجارت مواد و گياهان خوشبو براي استفاده در مكان هاي مقدس كشورهاي مختلف جهان پرداخت.
   تاریخ: ۱۸:۱۹ - ۲۵/۰۲/۱۳۹۷   بازدید: ۲۶۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)