روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

معرفي برترين هاي روز پاياني مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز
 
مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در روز سوم به كار خود پايان داد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شيراز، برترين هاي 9 ماده مسابقات دو و ميداني دانشجويان پسر كشور در دانشگاه شيراز مشخص شدند.
پرش طول
سرپرست اين مسابقات گفت: در ماده پرش طول سيد هادي مداحي از علم و فناوري مازندران اول شد، مجتبي زاهدي از فني حرفه اي در جايگاه دوم ايستاد و محمدرضا بذرافشان از يزد به عنوان سوم دست يافت.
پرش ارتفاع
آقاي دكتر روح اله دايي افزود: در ماده پرش ارتفاع مقام نخست به عباس عمادي از يزد رسيد، آران زرعكاني از تربيت دبير شهيد رجايي دوم شد و جواد اخلاقي از صنعتي نوشيرواني بابل در جايگاه سوم ايستاد.
پرتاب ديسك
وي گفت: در ماده پرتاب ديسك مقام نخست به محمدرضا طيبي سيف كتي از فني حرفه اي رسيد، سجاد زارع از فردوسي مشهد به مقام دوم دست يافت و پيام عباسيان مهر از تهران سوم شد.
400 متر
سرپرست اين مسابقات گفت: در ماده 400 متر، سهند توانايي از كردستان، محمدرضا رحماني از بين المللي امام خميني قزوين و پژمان يارولي از جامع علمي كاربردي به ترتيب به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.
4 در 100متر
آقاي دكتر روح اله دايي اظهار داشت: در ماده 4 در 100 متر تيم 4 نفره يزد به مقام نخست رسيد، تيم 4نفره تهران دوم شد و تيم هاي 4 نفره كردستان و شيراز به صورت مشترك عنوان سوم را كسب كردند.
4 در 400 متر نهايي
وي گفت: عنوان اول تا سوم 4 در 400 متر نهايي به ترتيب به تيم هاي 4 نفره فني حرفه اي مازندران، فردوسي مشهد و خوارزمي رسيد.
1500 متر
سرپرست مسابقات اظهار داشت: در ماده 1500 متر، عطا اسدي از تبريز اول شد، پژمان يارولي از جامع علمي كاربردي و حسين ميراني مولايي از فني حرفه اي مازندران به ترتيب به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
10هزار متر
آقاي دكتر روح اله دايي افزود: در ماده 10 هزار متر محمد فرجي از غيرانتفاعي خاوران مشهد به مقام نخست رسيد، بهزاد شنوا ساري نصيرلو از محقق اردبيلي و رضا العمري از اراك به ترتيب دوم و سوم شدند.
10هزار متر پياده روي
وي ادامه داد : سجاد برخوري مهني از اراك ، مسلم ملك لي از تبريز و سيد كاظم اسدي از رازي كرمانشاه به ترتيب مقام هاي اول تا سوم ماده 10هزار متر پياده روي را به خود اختصاص دادند.
عكس هاي بيشتر مرتبط با اين خبر در آرشيو الكترونيكي روابط عمومي دانشگاه شيراز موجود است.
http://gallery.shirazu.ac.ir

   تاریخ: ۲۱:۲۵ - ۱۸/۰۵/۱۳۹۷   بازدید: ۲۳۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)