روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پيام رئيس دانشگاه به مناسبت هفته سلامت روان
 
هفته ي سلامت روان، فرصت مغتنمي است تا با بازنگري و درنگ بيش تر بر اهميت و جايگاه بسيار مهم سلامت و بهداشت روان در زن