روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

هفته‌ي تربيت بدني و ورزش گرامي باد
 
٢٦ مهرماه، روز تربيت بدني و ورزش و آغاز هفته ي تربيت بدني است. اين هفته فرصت مغتنمي