روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

برگزاري نشست تخصصي «از غيريت تا هويت : تحليلي زباني ادبي بر هويت ايرانيان و زبان عربي»
 
در ادامه سلسله نشست هاي پروژه هويت ايرانيان، نشست «از غيريت تا هويت : تحليلي زباني ادبي بر هويت ايرانيان و زبان عربي» با همكاري