روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست معرفي و نقد قصه هاي شاهنامه در دانشگاه شيراز
 
نشست معرفي و نقد قصه هاي شاهنامه به روايت خانم آتوسا صالحي، با حضور نويسنده، جمعي از اسات