روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

ارائه گزارش روند اجراي پروژه"ارتقاي 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين المللي" از سوي رئيس و نماينده دانشگاه شيراز به كميته هدايت و نظارت پروژه