روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پيام رئيس دانشگاه شيراز در پي آشوب و اغتشاشات اخير و دعوت به راهپيمايي
فایل ضمیمه ضمیمه