روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست خبري مدير امور فناوري و طرح‌هاي كاربردي دانشگاه شيراز
 
دانشگاه شيراز در صدر جدول وزارت علوم، از لحاظ شاخص هاي قرارداد با صنعت اس