روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

هويت و گردشگري درگذر تاريخ
 
در ادامه سلسله سخنراني هاي پروژه هويت ايرانيان، نشست «هويت و گردشگري درگذر تاريخ» با سخنراني دكتر علي بامداد و خان