روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

حمايت از واحدهاي فناور دانشگاه‌ها و پارك‌ها در توليد محصول يا خدمت موثر در مقابله با كرونا/ماموريت به پژوهشگاه ژنتيك براي تامين نيازهاي مرتبط با همكاري متخصصان سراسر كشور
 
دكتر منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نامه اي به روساي دانشگاه ها ضمن تأكيد بر لزوم حمايت از واحدهاي فناور دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري در توليد محصول يا خدمت موثر در مقابله با كرونا، به پژوهشگاه ملّي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري مأموريت داد بر تامين نيازهاي مرتبط با همكاري متخصصان سراسر كشور اهتمام ورزد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، متن بخشنامه دكتر غلامي كه در دو بخش ''اقدامات عمومي'' و ''اقدامات تخصصي'' به تشريح دقيق هر يك از فعاليت ها و اقدامات لازم در خصوص پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا پرداخته، به شرح زير است:رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري
بدين وسيله از اقدامات انجام شده به دست خانواده بزرگ آموزش عالي در مواجهه با مشكلات حاصل از شيوع بيماري كوويد -۱۹ كه با حفاظت از سلامت دانشجويان، استادان و كاركنان از طريق تمهيدات اتخاذشده به منظور بهره گيري از آموزش هاي الكترونيك و نيز آگاه سازي، اطلاع رساني و ترويج دانش و مهارت هاي پيشگيري از شيوع ويروس آغاز شد تشكر و قدرداني مي كنم.
بديهي است با توجه به مسئوليت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در «كارگروه علم و فناوري» و نيز در شرايطي كه اين بيماري تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي مردم را تحت تأثير قرار داده است، مواجهه و كاهش هزينه ها و پيامدهاي آن عزم ملّي و تلاش مضاعفي را مي طلبد و لازم است تمامي رؤسا و همكاران با ورود عالمانه و مؤثر در اين عرصه ها اقدامات زير را به اجرا درآورند:

الف) اقدامات عمومي
۱- تقويت اعتمادسازي نسبت به نهادهاي متخصص و دست اندركار موضوع
۲- ترويج گفتمان همدلي و همبستگي ملّي
۳- برجسته سازي مسئوليت پذيري كنشگران اين عرصه، تقويت روحيه ازخودگذشتگي، فداكاري و نوع دوستي
۴- كمك به بالا بردن ايمني، ذهني و رواني و اجتماعي جامعه و پرهيز از ايجاد گسترش ناامني و هراس فردي و جمعي
۵- كمك به اثربخشي نظام ارتباطي جامعه از جمله صدا و سيما، مطبوعات و رسانه هاي محلي و تخصصي، حرفه اي و شبكه هاي معتبر اجتماعي در استان ها، به منظور آموزش همگاني و سبك زندگي مناسب با شرايط بحران
۶- برقراري كانال ارتباطي با استادان، دانشجويان و كاركنان به منظور تقويت فرايند آگاه سازي و فعال كردن آنها در حوزه پيشگيري از انتقال بيماري در خانواده ها و فضاهاي عمومي
۷- دعوت از دانشجويان براي پيوستن به پويش اجتماعي مقابله با بيماري كوويد -۱۹ (دانشجويان مي توانند با مراجعه به لينك http://itmfd.behdasht.gov.ir/page/corona نسبت به ثبت نام در اين پويش ملّي اقدام كنند).
۸- تسهيل شركت استادان و دانشجويان در پيوستن به پويش ها و فعاليت هاي خيرخواهانه
۹- فعال بودن دانشگاه در تمامي عرصه ها به غير از حوزه آموزش حضوري و پرهيز از هرگونه تصميم گيري خارج از ضوابط و چارچوب هاي ملّي براي فعاليت هاي دانشگاه.


ب) اقدامات تخصصي
۱- تشكيل ستاد آگاه سازي، همكاري و پيشگيري از شيوع بيماري كوويد -۱۹ با همكاري دانشگاه علوم پزشكي در دانشگاه معين استان ها
۲- ارتباط مستقيم با دانشگاه هاي علوم پزشكي در استان به منظور كمك به رفع نيازهاي پژوهشي و عملياتي آنها. در اين خصوص لازم است رئيس دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي در ستاد كروناي استان و كميته هاي تخصصي حضور دائمي داشته باشند تا بتوانند موارد را با مديريت دانشگاه و اعضاي هيئت علمي هماهنگ كنند.
۳- استمرار فعاليت هاي آموزشي غيرحضوري.
۴- با توجه به توانمندي هاي موجود در حوزه هاي علوم پايه و زيست فناوري در دانشگاه ها، به ويژه در دانشكده هاي علوم پايه، كشاورزي و دامپزشكي و ضرورت همكاري آنها با وزارت بهداشت در تهيه كيت هاي تشخيصي و بررسي نمونه ها و ساير عمليات پشتيباني مقرر شد تا پژوهشگاه ملّي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري مسئوليت هماهنگي هاي لازم را به عهده داشته باشد.
از اين رو، لازم است كه معاونان محترم پژوهشي مؤسسات با هماهنگي پژوهشگاه ملّي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري نسبت به تأمين نيازهاي زير به دست همكاران متخصص اقدام كنند:

۱-۴ ساخت واكسن هاي متنوع بر اساس روش هاي نوين
۲-۴ توليد داروهاي مؤثر جهت پيشگيري و درمان ويروس كوويد -۱۹
۳-۴ توليد كيت هاي تشخيصي و مواد اوليه مورد نياز آنها
۴-۴ انجام مطالعات ژنومي سويه¬هاي كوويد -۱۹ شايع در ايران
۵-۴ انجام مطالعات مربوط به تأثير فاكتورهاي مهاركننده ويروس و تقويت كننده سيستم ايمني براي مقابله با ويروس
۶-۴ مطالعه اثرات درماني گياهان دارويي و مواد مؤثر آنها
۷-۴ مطالعات همه گيري شناختي (اپيدميولوژيك) گسترش و مهار ويروس در جمعيت ايران و جهان
۸-۴ توليد مواد ضدعفوني كننده مؤثر و روش هاي نوين ضدعفوني كردن

۵- حمايت از واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد دانشگاهي و پارك هاي علم و فناوري كه در زمينه توليد محصول يا خدمت مورد استفاده با هدف كاهش بار خسارت ويروس كوييد -۱۹ فعاليت مي كنند. در اين ارتباط لازم مي دانم از پارك هاي علم و فناوري كه حسب گزارش هاي دريافتي بيش از ۶۰ واحد فناور و شركت هاي دانش بنيان خود را جهت توليد دستكش، ماسك و مواد ضدعفوني پشتيباني و فعال كرده اند، تشكر كنم.
۶- از تمامي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد دانشگاهي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و همچنين، آزمايشگاه هاي تخصصي كه داراي امكانات و تجهيزات لازم براي توليد در هر سطح و مقياسي هستند انتظار مي رود كه توليد اقلام مورد نياز را با پشتيباني مؤسسه در دستور كار خود قرار دهند.
۷- لازم است كه معاونان فرهنگي و دانشجويي مؤسسات نسبت به فعال سازي هسته هاي فكري در قالب شبكه هاي جامعه و دانشگاه يا اتاق فكر به شرح زير اقدام كنند:
۷-۱- هسته اجتماعي-اقتصادي با حضور استادان رشته هاي جامعه شناسي، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي و... با هدف تحليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي راهكارهاي كاهش هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي حاصل از معضل كرونا
۷-۲- تشكيل هسته مشاوره اجتماعي-فرهنگي با حضور استادان روان شناسي، مشاوره، علوم تربيتي و... با هدف:
- آموزش و بحث در خصوص تاكتيك هاي مربوط به شيوه هاي پيشگيري (ازخودمراقبتي تا برنامه هاي سازماني)
- برگزاري و معرفي برنامه هايي كه موجب كاهش احساس درماندگي، سرخوردگي و نااميدي، يأس و اضطراب، بي پناهي و بي اثري و انفعال مردم مي شود.
- معرفي برنامه ها و راهكارهايي جهت كاهش تنش هاي رواني و بيم و نگراني در جامعه
۷-۳- تشكيل هسته بررسي هاي محيطي و بوم شناختي با حضور استادان رشته هاي محيط شناسي، جغرافيا، برنامه ريزي منطقه اي، شهري، روستايي و... با هدف معرفي فنون و برنامه هاي شيوع محيطي و راهكارهاي آگاهي دهنده و پيشگيرانه و معرفي خطرات محيطي و منطقه اي و راهكارهاي آگاهي دهنده و پيشگيرانه
۸- هماهنگي با صدا و سيما و ساير رسانه هاي تخصصي و محلي استان ها براي حضور استادان در برنامه ها براي ارائه تحليل هاي واقع بينانه با هدف آرامش بخشي و كمك به كاهش آلام مردم
۹- از آنجايي كه بررسي تأثير تحولات ناشي از شيوع بيماري كوويد -۱۹ به اقتصاد، صنعت، و تجارت جامعه و ارائه راهكارهاي لازم از اهميت زيادي برخوردار است، لازم است معاونان محترم پژوهشي با تشكيل كارگروه هاي تخصصي نسبت به آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله با اثرات سوء آن اقدام كنند و پيشنهادات قابل اجراي خود را اعلام كنند.
۱۰- از آنجا كه انجمن هاي علمي، حرفه اي و تخصصي و همچنين كرسي هاي يونسكو در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مي توانند ظرفيت هاي مؤثري براي بالابردن تاب آوري جامعه در شرايط دشوار فعلي ايجاد كنند و خوشبختانه گام هاي مثبتي در اين زمينه داشته اند در فراهم آوردن امكان حضور و مشاركت استادان و دانشجويان با آن ها مورد تأكيد است.
۱۱- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با مسئوليت انجام هماهنگي هاي لازم در حوزه علم وفناوري در شرايط فعلي با همه توان خود، در سطح مقدورات و امكانات وزارت عتف، از انجام اقدامات فوق پشتيباني مي كند.


   تاریخ: ۱۹:۴۷ - ۲۰/۱۲/۱۳۹۸   بازدید: ۵۲۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)