دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

اعلام رتبه‌بندي و ارزيابي دانشگاه‌هاي دولتي تحت نظارت وزارت علوم در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸
 
از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)، رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه هاي دولتي تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ اعلام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم به نقل از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، دكتر محمدجواد دهقاني سرپرست ISC با اعلام اين خبر اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ با ابلاغ رسمي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري عملاً ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي كشور را با شاخص ها و معيارهاي مصوب كارگروه تخصصي رتبه بندي در وزارت علوم آغاز كرد.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشگاهيان در ماه رمضان سال ۹۸ بر ضرورت «ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها» تأكيد فرموده و بر تعيين معيارها و مزيت هاي لازم براي رتبه بندي به منظور ارتقاي كيفي دانشگاه ها و ايجاد رقابت مثبت تأكيد نمودند.
دكتر دهقاني اظهار داشت: هرچند در طول ۱۰سال گذشته رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي كشور توسط گروه رتبه بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام انجام مي شد، اما در سال ۹۹ رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه هاي دولتي تحت نظارت وزارت علوم با معيارها و شاخص هاي جديد و نيز روش شناسي كاملاً متفاوت نسبت به قبل و نيز با هماهنگي و نظارت كامل كارگروه تخصصي رتبه بندي در وزرات عتف توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) انجام گرفت و نتايج آن اعلام شد.
وي افزود: هرچند تلاش و كوشش هاي بي نظير تمامي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي در رشد و شتاب علمي در عرصه هاي بين المللي به خصوص در سال هاي اخير و همزمان با تشديد تحريم هاي بين المللي قابل تقدير است، با اين حال بر اساس اسناد بالادستي نظير نقشه جامع علمي كشور و سياست هاي كلان علم و فناوري ضرورت توجه و تأكيد بر تمام ابعاد توسعه علمي و ماموريت هاي چند جانبه دانشگاه ها به خصوص تأكيد به نقش و حضور دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي كشور در جامعه، اثرگذاري اقتصادي و اجتماعي، توجه به مهارت افزايي و كارآفريني، توسعه و گسترش شركت هاي دانش بنيان و اشتغال زايي، بين المللي سازي آموزش عالي و مشاركت هاي بين المللي در آموزش و پژوهش، تأكيد به ترويج فرهنگ شاگرد پروري و مسايل فرهنگي و اسلامي و حضور پررنگ اساتيد و دانشجويان در كرسي هاي نظريه پردازي و غيره سبب مي شود به مسأله ي رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه ها به صورت متمايزي نگريسته شود.
سرپرست ISC در ادامه گفت: در اين رتبه بندي، معيارهاي كلي در ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در ۶ حوزه ي آموزش (با وزن ۳۰درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵درصد)، فناوري و نوآوري (با وزن ۲۰درصد)، بين المللي سازي (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاري اقتصادي (با وزن ۱۰درصد) و خدمات اجتماعي، زيرساخت و تسهيلات (با وزن ۵ درصد) است كه هركدام از اين معيارهاي اصلي، به تعدادي شاخص اصلي و زير شاخص تقسيم مي شوند كه عملكرد دانشگاه در هر يك از آن ها به صورت جداگانه ارزيابي مي شود. تعداد شاخص هاي به كار گرفته شده در رتبه بندي جديد ۱۰۴ شاخص و زيرشاخص است كه در جدول زير براساس هر معيار اصلي نشان داده شده است.
نام معيار
عنوان معيار
تعداد شاخص و زير شاخص
A
آموزش
۱۴
B
پژوهش
۳۳
C
فناوري و نوآوري
۱۲
D
بين المللي سازي
۱۶
E
اثرگذاري اقتصادي
۱۴
F
خدمات اجتماعي، زير ساخت و تسهيلات
۱۵

جمع
۱۰۴

وي در ادامه گفت: براساس روش شناسي جديد و برمبناي شاخص هاي مصوب كارگروه تخصصي رتبه بندي در وزارت علوم، اطلاعات مورد نياز رتبه بندي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي از سه طريق جمع آوري شده است: اطلاعات پژوهشي كه جمع آوري آن بر عهده گروه رتبه بندي پايگاه استنادي جهان اسلام است، خوداظهاري دانشگاه ها كه از طريق تكميل پرسشنامه ي الكترونيكي رتبه بندي توسط رابطين محترم در دانشگاه ها به دست مي آيد و نيز برخي اطلاعات آموزشي كه از طريق وزارت علوم يا سازمان هاي زير مجموعه در اختيار گروه رتبه بندي قرار داده مي شود.
دكتر دهقاني گفت: روش شناسي رتبه بندي به صورت كامل در وب سايت رتبه بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام در دسترس دانشگاه ها قرار خواهد گرفت. بر اساس روش شناسي موجود، كليه اطلاعات جمع آوري شده در سال هاي ۹۵ الي ۹۷ بوده است. دليل انتخاب اين بازه زماني تكميل كليه اطلاعات مورد نياز در شاخص ها و معيارهاي مورد نياز بوده است.
وي ادامه داد: در رتبه بندي سال ۹۹، مجموعاً تعداد ۱۰۳ دانشگاه حضور داشتند كه اطلاعات آن ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و بر اساس ماموريت هريك دسته بندي شده و مورد رتبه بندي قرار گرفته اند. تفاوت اين دسته بندي با رتبه بندي سال هاي پيش، در دسته بندي دانشگاه هاي علوم كشاورزي به صورت مستقل است.
آمار حضور دانشگاه ها براساس نوع دانشگاه به شرح زير است.
تعداد دانشگاه هاي حاضر در رتبه بندي سال ۹۹
۷۲
دانشگاه جامع
۲۳
دانشگاه صنعتي
۴
دانشگاه هنر
۴
دانشگاه هاي علوم كشاورزي
۱۰۳
مجموع

سرپرست ISC گفت: با توجه به اينكه رتبه بندي با روش شناسي جديد براي اولين بار در سال۹۹ انجام شده است، بدون ترديد در برخي موارد ممكن است سؤالات و ابهاماتي وجود داشته باشد كه تلاش خواهد شد اطلاعات و جزييات كامل از طريق داشبورد اختصاصي در وبگاه ISC در اختيار دانشگاه ها قرار گيرد. با اين حال كليه پيشنهادهايي كه ازسوي برخي دانشگاه ها ارسال شده، جمع آوري شده تا در سال آينده در كارگروه تخصصي رتبه بندي در وزارت عتف بررسي و مدنظر قرار گيرد.
دكتر دهقاني ادامه داد: مهم ترين چالش موجود در رتبه بندي سال جاري عدم اطلاعات كافي، شفافيت و نيز مستندات در شاخص هاي آموزش، نوآوري، فنآوري، اثر گذاري اقتصادي و نيز خدمات اجتماعي، زير ساخت و تسهيلات بود. كه به طور خاص به برخي موارد به شرح زير اشاره مي شود:
عدم ارسال اطلاعات كامل و مستندات مربوط به بخش خود ارزيابي توسط برخي دانشگاه ها؛
عدم دقت لازم در تكميل پرسشنامه در پروفايل دانشگاه ها ازجمله آمار مربوط به شاخص هاي نسبت تعداد پايان نامه هاي تقاضامحور، تجاري سازي فناوري، كارآفريني، ارتباط با صنعت و جامعه، قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه و نيز شاخص هاي مرتبط با زيرساخت و تسهيلات و امكانات دانشگاه؛
عدم ارسال اطلاعات ضروري مانند تدوين دوره ي نوآوري در آموزش، مهارت افزايي در آموزش، بازنگري برنامه هاي درسي، تدوين برنامه هاي درسي به مديريت آموزشي وزارت عتف و در نتيجه عدم كامل بودن اطلاعات برخي از دانشگاه ها در اين خصوص و... .
سرپرست ISC گفت: از آنجا كه اين اطلاعات از اهميت زيادي برخوردار بوده و برخي از دانشگاه ها موارد را تكميل و يا مستدات را ارائه نكرده بودند در فرايند رتبه بندي مشكلات زيادي ايجاد و موجب تأخير در اعلام نتايج شد. اميد است در سال آينده با هماهنگي بيشتر وزارت عتف با دانشگاه ها و نيز ارائه ي راهنمايي هاي لازم براي شفاف سازي كامل در پرسشنامه و نيز دريافت دقيق اطلاعات مورد نياز، اين چالش ها برطرف و دقت كافي در اين خصوص صورت گرفته تا خطاي ناشي از اين كار به كمترين ميزان ممكن برسد.
دكتر دهقاني ادامه داد: نتايج رتبه بندي سال ۹۹ با توجه به تصميم كارگروه تخصصي رتبه بندي براساس چند بخش مختلف ازجمله دانشگاه هاي جامع، دانشگاه هاي صنعتي، دانشگاه هاي علوم كشاورزي و هنر و نيز به صورت درهمكرد دانشگاه هاي جامع و صنعتي محاسبه و منظور شده است.
وي افزود: در هر بخش با توجه به نزديك بودن امتيازات و نيز رتبه هاي دانشگاه ها انتخاب بازه هاي رتبه اي به جاي رتبه مطلق پيشنهاد و اجرا شده و بر اين اساس، همه دانشگاه هاي حاضر در رتبه بندي به صورت بازه مشخص محاسبه و اعلام شده است.
دكتر دهقاني گفت: بدين صورت كه براي تمام دانشگاه هاي جامع تا رتبه ۴۰، بازه هاي ۱۰ تايي تعريف شده است. دسته اول ۱۰ دانشگاه اول بوده كه با توجه به امتياز كسب شده در بازه رتبه اي (۱۰-۱) قرار دارند، دسته دوم ۱۰ دانشگاه دوم هستند كه در بازه رتبه اي (۲۰-۱۱) قرار دارند، دسته سوم ۱۰ دانشگاه سوم هستند كه در بازه رتبه اي (۳۰-۲۱) قرار دارند و دسته چهارم ۱۰ دانشگاهي هستند كه در بازه رتبه اي (۴۰-۳۱) قرار دارند و ساير دانشگاه ها در دسته پنجم و در رتبه ۴۱+ قرار مي گيرند.
وي افزود: در گروه دانشگاه هاي صنعتي، تمام دانشگاه ها در دسته هاي ۵ تايي قرار مي گيرند و دسته اول ۵ دانشگاه اول هستند كه در بازه رتبه اي (۵-۱) قرار دارند، دسته دوم ۵ دانشگاه دوم هستند كه در بازه رتبه اي (۱۰-۶) قرار دارند، دسته سوم ۵ دانشگاه سوم هستند كه در بازه رتبه اي (۱۵-۱۱) قرار دارند و ساير دانشگاه ها در دسته چهارم و در رتبه ۱۶+ قرار مي گيرند. در بخش درهمكرد دانشگاه ها نيز به شيوه بالا براي دانشگاه هاي صنعتي و جامع اعلام شده است با اين تفاوت كه براي اين دانشگاه ها بازه هاي ۱۵ تايي اعلام شده و دانشگاه هايي كه در بازه رتبه اي ۱۵-۱ قرار دارند به عنوان دانشگاه هاي دسته اول معرفي شده اند.
دكتر دهقاني در ادامه اظهار داشت: چنانچه دو يا چند دانشگاه داراي رتبه ي مشابهي باشند، تعداد دانشگاه ها در آن بازه بيشتر خواهد بود و به همين نسبت به عدد بازه بعدي اضافه خواهد شد، به عنوان مثال در رتبه بندي درهمكرد دانشگاه هاي صنعتي و جامع و در بازه رتبه اي ۴۵-۳۱ تعداد دانشگاه ها به جاي ۱۵ دانشگاه، ۱۶ دانشگاه است و به همين دليل بازه رتبه اي بعدي به جاي ۴۶ از ۴۷ شروع شده است.
سرپرست ISC تأكيد كرد: نكته اي كه بيان آن حائز اهميت است تفاوت جايگاه دانشگاه ها در دو رتبه بندي دانشگاه هاي جامع و صنعتي با درهمكرد دانشگاه هاست، بدين صورت كه ممكن است دانشگاهي در رتبه بندي دانشگاه هاي جامع داراي رتبه بهتري نسبت به يك دانشگاه باشد ولي در رتبه بندي درهمكرد در بازه رتبه اي پايين تري قرار گرفته باشد. اين تغيير در رتبه به دليل شيوه نرمال سازي است كه در هر شاخص نسبت به دانشگاه اول انجام مي گيرد و با تغيير دانشگاه ها ممكن است دانشگاه اول تغيير كند و به دنبال آن رتبه دانشگاه هم تغيير كند.
دكتر دهقاني گفت: از مزيت هاي رتبه بندي فوق امكان ارتقاي جايگاه دانشگاه ها بر اساس اطلاع از نقاط ضعف خود و برطرف نمودن آنها و نيز تأكيد و استمرار در نقاط قوت در رتبه بندي براي سال هاي آينده است، بدين صورت كه با توجه به اطلاعاتي كه دانشگاه ها از نحوه عملكرد خود در رتبه بندي حاضر به دست مي آورند مي توانند به منظور عملكرد بهتر برنامه ريزي و سياست گذاري داشته باشند.
وي افزود: دانشگاه ها مي توانند با مراجعه به پروفايل خود جزئيات عملكرد را در هر شاخص ملاحظه كنند، ضمناً نتايج رتبه بندي در وب سايت رتبه بندي به آدرس https://ur.isc.ac براي عموم در دسترس است و روش شناسي آن نيز به صورت واضح در همين وبگاه قرار داده خواهد شد. گفتني ست رتبه ي تمام دانشگاه هاي هم بازه يكسان بوده و ترتيب قرارگرفتن آن ها در هر بازه براساس حروف الفبا بوده است.
سرپرست ISC افزود: نكته قابل توجه اين است كه اساساً براي دانشگاه ها، رتبه بندي نبايد به يك هدف تبديل شود بلكه ابزاري است كه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي را در طي مسير پيموده شده راهنمايي كند و با اطلاع از نقاط قوت و ضعف خود امكان اصلاح مسير و به خصوص حركت در راستاي توسعه علمي همه جانبه ي سازمان و درنتيجه كشور را مشخص نمايد، ازهمين رو دقت شود كه وجود دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در هر جايگاه و رتبه موجب كاهش ارزش آنها نخواهد شد و قطعاً با تأكيد بر نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف قادر خواهند بود در مسير ماموريت همه جانبه خود ادامه دهند.   تاریخ: ۱۲:۵۰ - ۱۸/۰۱/۱۴۰۰   بازدید: ۲۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)