روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
هفته دولت گرامي باد

اشاره
اجتماعي بودن، از فطريات انسان است و هيچ چيز مانند بي امنيتي، نبود نظم اجتماعي و بي قانوني، به جوامع انساني آسيب نمي رساند. در برابر اين پديده هاي تباه گر، واژه «دولت» نمود مي يابد كه عبارت است از: ساخت قدرتي براي دفاع از مردم و سرزمين و برقراري نظم و قانون و نگهباني نظام. دولت اسلامي بايد با الگوپذيري از دولت علوي، تمام توان خويش را در راه تحقق اهداف والاي نظام به كار گيرد؛ چراكه به تعبير مقام معظم رهبري، هرگونه موفقيتي كه براي دولت به وجود آيد، موفقيت نظام اسلامي است و اگر خداي ناكرده براي دولت در فعاليت هاي گوناگونش، ركود يا توقف يا ناكامي پيش آيد، اين ناكامي هم براي اصل نظام تلقي خواهد شد. اين مقاله، با ارج نهادن به هفته دولت و سپاس از دولت مردان، به برخي از وظايف آنان همچون: خدمت رساني، خودباوري و اقتدار، پاسخ گويي، عدالت و نيز نقش دولت در اتحاد ملي و انسجام اسلامي مي پردازد.

هفته دولت در كلام مقام معظم رهبري
مقام معظم رهبري درباره هفته دولت مي فرمايد: «هفته دولت، فرصت مغتنمي است تا مردم با نتايج تلاش هاي بخشي از مجموعه نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناكارآيي و ناتواني نظام اسلامي، آشكارتر گردد.» ايشان هفته دولت را به تعبيري، «هفته مجموعه حاكميت نظام» مي داند و مي فرمايد: «هفته دولت، يك فرصت مغتنم ديگري هم هست براي نقد و اصلاح عملكردها به شكل صحيح.» خوش بختانه رهبر بصير و فرزانه انقلاب با اتكا به تجربه هاي ارزشمند اجرايي و تيزبيني خاص خويش، كوشيده است با نظارت دقيق بر عملكرد دولت مردان و نماياندن نقاط قوّت و ضعف آنها، با بيان هشدارها، رهنمودها و راه كارها، دولت را براي رسيدن به اهداف چشم اندازي روشن و اميدبخش ياري رساند. ايشان همواره با طرح خواسته هايي چون مبارزه دولت مردان با مثلث شوم فقر و فساد و تبعيض و طرح هاي ديگر، به تبيين سياست هاي صحيح نظام پرداخته است.
دولت و نهضت خدمت رساني
خدمت گذاري دولت، در انديشه سياسي امام خميني رحمه الله
يكي از ويژگي هاي دولت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني رحمه الله ، خدمت گزاري است. ايشان در اين زمينه مي فرمايد: «در حكومت اسلامي، حكومت ها بايد تابع مردم باشند و حكومت ها براي مردم باشند، نه مردم براي حكومت ها. حكومت اسلامي حكومتي است كه بايد خدمت گزار مردم باشد.» خدمت گزاري به مردم و جامعه، از ارزش هايي است كه در فرهنگ اجتماعي و اخلاقي امام، نقش مهمي داشته است.
خدمت گزاري دولت در بيان رهبر فقيد انقلاب چنين آمده است:
دولت ها، خدمت گزار مردمند.
خدمت به خلق، خدمت به خداست.
بايد فكر اين معنا كنيد كه خدمت كنيد به كشور، خدمت كنيد به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجايي، مردم، شهادت فعلي و عملي بدهند بر اينكه شما خوبيد تا خداي تبارك در محضرش شما را قبول كند.
اي دولت ها! فتح كشور مهم نيست، فتح قلوب مهم است.
دولت و خدمت به قشرهاي پايين جامعه
امام علي عليه السلام در فرمان معروفش به مالك اشتر، درباره محرومان جامعه سفارش مي كند. ايشان به زمام دارانش توصيه اي ويژه مي فرمايد كه حقوق طبقه محروم را رعايت كنند. امام خميني رحمه الله نيز كه بر شاخصه هاي حكومت علوي تأكيد فراوان داشت، چنين مي فرمايد: «دولت واقعا بايد با تمام قدرت، آن طوري كه علي عليه السلام براي محرومين دل مي سوزاند، اين هم با تمام قدرت، دل بسوزاند براي محرومين».
مقام معظم رهبري نيز با اشاره به برپايي نهضت خدمت رساني، اهميت خدمت به محرومان و تهي دستان را بيان مي كند: «ممكن است ما انواع و اقسام كارها و برنامه ها را پيش رو داشته باشيم و اجرا كنيم. بايد در ميان آنها، آنچه خدمت رساني عميق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب مي شود، اولويت پيدا كند. به ويژه اين كارها بايد بيشتر در خدمت قشرهاي مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گيرد».
دولت و اتحاد ملي
هم گرايي سليقه هاي مختلف سياسي

از جمله پندهاي وحياني، وحدت و هم دلي و «اعتصام به حبل الله» است. امروزه اهميت بيش از حد اين پيام آموزنده در بين اعضاي دولت، به دليل آن است كه دشمنان شوم انديش، چشم اميد به اختلاف ها و تفرقه افكني هاي دروني دوخته اند تا با ستيزهاي دروني و تنش هاي سياسي و مذهبي داخلي، در صفوف ملت رخنه ايجاد كنند و سلطه اهريمني خويش را از سر گيرند.
مقام معظم رهبري، تقويت وحدت را راه اصلي مقابله با توطئه هاي دشمنان مي خواند و با اشاره به استفاده امريكا از همه امكانات و طرح ها براي نابودي نظام اسلامي مي فرمايد: «در مقابل اين دشمن، بايد شالوده مستحكم داخلي را تقويت كنيم كه شرط اول آن، حفظ اتحاد و يگانگي و هم دلي حول محورهايي است كه امام و قانون اساسي بر آن تأكيد كرده اند؛ يعني اسلاميت نظام، اصول قانون اساسي و ساختار نظام جمهوري اسلامي با همه اركان آن.» دولت هاي اسلامي در ايجاد وحدت ملت ها و جوامع در برابر استكبار نقش اساسي دارند تا آن جا كه امام خميني رحمه الله مي فرمايد: «دولت هاي اسلامي، يك وحدت واقعي اسلامي ايجاد كنند. گذشت كنند از بعضي شهوات خودشان و با هم دست برادري بدهند. همه مجتمعا در برابر غرب بايستند».
عوامل از هم گسستگي پيوند دولت و ملت
برخي از عوامل زمينه ساز جدا شدن دستگاه هاي دولتي از مردم عبارتند از:
الف) بي توجهي به خواسته هاي مردم
دولت براي مدت طولاني نمي تواند به نيازها و خواسته هاي مردم بي توجه باشد؛ زيرا بحران پديد آمده از اين مسئله مي تواند به نابودي نظام موجود بينجامد. بر اين اساس، نابودي، سرنوشت ناگزير حاكماني است كه به خواست و اراده ملي بي توجهند.
ب) توجه زياد مسئولان به دنياگرايي و ثروت اندوزي
اگر شعار مسئولان حكومت اسلامي قناعت و زهد باشد، ولي براي خود زندگي پرزرق و برقي فراهم آورند، نه تنها سبب روي گرداني مردم از نظام موجود خواهد شد، بلكه تضعيف ايمان ديني آنها را نيز در پي خواهد داشت. هماهنگي گفتار و رفتار حاكمان، موجب پديد آمدن حمايت هاي گسترده مردمي است.
دولت و انسجام اسلامي
مرزها جدا، قلب ها با هم

بنيان گذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني رحمه الله از مسلمانان مي خواهد كه خودشان را از هم جدا ندانند و مرزها را اسباب جدايي قلب ها ن