روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
بسته هاي سلامت رواني و اجتماعي مقابله با ويروس كرونا دانشگاه شيراز

بسته شماره 1

فيلم اول (سخنان دكتر فضيلت پور استاد بخش روان شناسي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا(قسمت اول)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

عكس شماره 3

عكس شماره 4

عكس شماره 5

عكس شماره 6

عكس شماره 7

عكس شماره 8

عكس شماره 9

عكس شماره 10

بسته شماره 2

فيلم دوم (صحبت هاي دكتر جوكار استاد بخش روان شناسي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت دوم)

عكس

بسته شماره 3

فبلم سوم، (صحبت هاي دكتر حسينچاري استاد بخش روان شناسي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت سوم)

عكس

بسته شماره 4

فيلم چهارم(صحبت هاي دكتر حسينچاري استاد بخش روان شناسي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت چهارم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 5

فيلم پنجم (توصيه هاي ورزشي 1: صحبت هاي دكتر محسن ثالثي استاد بخش علوم ورزشي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت پنجم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 6

فيلم ششم (توصيه هاي ورزشي 2: صحبت هاي دكتر محسن ثالثي استاد بخش علوم ورزشي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت ششم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 7

فيلم هفتم (مراقبت هاي بهداشتي و فردي خانواده از كودكان: صحبت هاي دكتر محبوبه البرزي استاد بخش مباني تعليم و تربيت)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت هفتم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 8

فيلم هشتم (كرونا؛ عبور سالم كودكان از بحران)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت هشتم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 9

فيلم نهم (كرونا؛ زنان باردار و سيستم ايمني)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت نهم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 10

فيلم دهم (كرونا؛ همه جانبه نگري در برخورد با كرونا)

فيلم يازدهم (كرونا؛ مشكلات رفتاري كودكان و قرنطينه خانگي)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

عكس شماره 3

بسته شماره 11

فيلم دوازدهم (نكات لازم در خريدها و آشپزخانه)

فيلم سيزدهم (اين نيز بگذرد)

فيلم چهاردهم (ضدعفوني خانگي)

مجموعه داستاني دانا و كرونا (قسمت يازدهم)

عكس شماره 1

عكس شماره 2

بسته شماره 12

فيلم پانزدهم

فيلم شانزدهم (آثار بلند مدت رفتار با كودكان)

فيلم هفدهم (كرونا و ترس از كرونا)

توصيه هاي بهداشتي براي مقابله با ويروس كرونا

 
منبع/نویسنده:
 
تاریخ: ۱۳/۱۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۱۰۲

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)