روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نبرد حق و باطل، مجموعه اي مشتمل بر هفت سخنراني از شهيد مرتضي مطهري
 
كتاب حق و باطل از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول كتاب تحت عنوان «نبرد حق و باطل» از پنج گفتار تلفيق شده و بخش دوم كتاب حق و باطل از دو سخنراني شهيد مرتضي مطهري تحت عنوان «تكامل اجتماعي انسان در تاريخ» تشكيل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگي خبرگزاري ميزان، كتاب حق و باطل از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول كتاب تحت عنوان «نبرد حق و باطل» از پنج گفتار تلفيق شده است. شهيد مرتضي مطهري دو گفتار آن را در سال 1356 در يك مدرسه ديني واقع در دماوند ايراد كرده است. سه گفتار ديگر از اين كتاب قسمتي از بحث هاي شهيد مطهري تحت عنوان «فلسفه تاريخ» است كه در منزل ايشان تدريس مي شد.

بخش دوم كتاب حق و باطل از دو سخنراني شهيد مرتضي مطهري تحت عنوان «تكامل اجتماعي انسان در تاريخ» تشكيل شده است. اين سخنراني ها در سال 1350 در دانشگاه شيراز ايراد شده است.

نبرد حق و باطل، مجموعه اي مشتمل بر هفت سخنراني از شهيد مرتضي مطهري
شهيد مطهري اين كتاب را با مطرح كردن سوالاتي آغاز مي كند: «آيا نظام عالم نظام حق است؟ نظام راستين است؟ نظامي است آنچنان كه بايد باشد؟ آيا هر چيزي در اين نظام كلي در جاي خود قرار دارد؟ يا نه، نظام باطل است؟ در عالم هستي باطل راه دارد؟ چيزهايي هست كه نبايد باشد؟ كل نظام پوچ و بي هدف و بي غايت است؟ در برابر اين پرسش ها و نظاير آن انديشمندان و متفكران چند دسته شده اند: عده اي نظر اول را برگزيده اند و برخي نظر دوم را و گروهي ديگر به نظري متفاوت با هر دو دسته قبلي معتقد شده اند. بعضي فيلسوفان و از آن جمله اكثر ماديين نسبت به جهان (و نيز نسبت به انسان) بدبين بوده اند و جهان را در مجموع خود يك امر نبايستي و نامطلوب و كور و كر و بي هدف مي دانسته اند. در مقابل الهيون و مكاتب الهي و خصوصا اسلام به طور قاطع و صريح خلقت عالم را بر حق مي دانند و آن را عين خير و نيكي و حسن مي شمارند و برآنند كه هيچ كاستي و زيادتي در آن راه ندارد و باطل و لغو و بازيچه نيست».

شهيد مرتضي مطهري در بخش اول كتاب كه تحت عنوان «نبرد حق و باطل» آمده است، ابتدا حق و باطل را در جهان هستي و نيز جامعه و تاريخ با استناد به آيات قرآن كريم مورد بررسي قرار داده است. ايشان در اين زمينه نظريات مختلفي از جمله نظريه ماترياليسم تاريخي را مطرح كرده اند كه مباني اين نظريه در اين بخش از كتاب مورد نقد قرار گرفته است. شهيد مطهري در آخر بحث خود نظريه اسلام را درباره حق و باطل مطرح كرده است. اين بخش از كتاب با ذكر نمونه هايي از كلام وحي ارائه شده است.
نبرد حق و باطل، مجموعه اي مشتمل بر هفت سخنراني از شهيد مرتضي مطهري

بخش دوم كتاب حق و باطل كه تحت عنوان «تكامل اجتماعي انسان در تاريخ» است، از دو فصل تشكيل شده است. مفهوم تكامل، فرق تكامل و پيشرفت، تكامل اجتماعي در گذشته و نقش انبيا و دين در تكامل تاريخ در فصل اول مورد بررسي قرار گرفته است.

شهيد مرتضي مطهري در فصل دوم آينده بشر را از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است. ايشان ابتدا ديدگاه هاي مكتب علم زدگي، ماركسيسم و اگزيستانسياليسم را طرح و نقد كرده است. سرانجام نظريه اسلام به طور منطقي مورد تحليل قرار گرفته است.

انتهاي پيام/
منبع خبر:
میزان
 
تاریخ: ۱۷/۰۵/۱۳۹۷