روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
معرفي بسته كتاب «دانشجو و دانشگاه»
 
همزمان با روز دانشجو، پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" را توسط پايگاه خبرنامه دانشجويان ايران معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»؛ در آستانه روز دانشجو با هدف بررسي ابعاد مبارزات دانشجويي و نقش دانشگاه ها در پيروزي انقلاب اسلامي مركز اسناد انقلاب اسلامي بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" را معرفي كرد.

در بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" كتاب هاي "جنبش دانشجويي در ايران" ، "دانشگاه پهلوي" ، "دانشگاه آذرآبادگان" ، "اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور" ، "تاريخ شفاهي جامعه اسلامي دانشجويان" ، "دانشجويان و گروگان ها" و "جنبش دانشجويان مسلمان" به علاقه مندان معرفي مي شود.

1.جنبش دانشجويي در ايرانكتاب "جنبش دانشجويي" در ايران كه توسط مركز استاد انقلاب اسلامي منتشر شده، به فعاليت و جنبش هاي دانشجويان از ابتداي تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد.

در بخش اول اين كتاب علل گرايش دانشجويان به سياست و گونه شناسي فعاليت هاي سياسي و مباني نظري جنبش دانشجويي بيان شده و در بخش دوم تاريخچه جنبش دانشجويي از سال 1313 تا 1341 و واكاوي شده است.

بخش سوم به گرايش هاي مختلف جنبش هاي دانشجويي و بخش چهارم به جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور مي پردازد. در بخش پنجم نيز چگونگي رابطه جنبش دانشجويي با رهبري انقلاب اسلامي تبيين و تشريح مي شود .

كتاب "جنبش دانشجويي در ايران" به تاليف عليرضا كريميان، با شمارگان 2000 در 466 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

2.دانشگاه پهلوي به روايت اسنادكتاب "دانشگاه پهلوي به روايت اسناد" كه توسط موسسه فرهنگي هنري مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده به دنبال مطالعه اسنادي دانشگاه پهلوي از ابتداي دهه چهل تا پيروزي انقلاب اسلامي ضمن توصيف و تكوين زمينه احداث دانشگاه و مبارزات سياسي دانشجويان بررسي مي شود.

اين مجموعه پژوهشي در دو بخش، بخش نخست مدخل پژوهشي كه مشتمل بر پنج فصل و بخش دوم نيز شامل اسناد، ضمائم و تصاوير است.

فصل اول، در خصوص اهميت و جايگاه شيراز و همچنين بيان مختصري از فعاليت هاي دانشگاه شيراز از كودتاي آمريكايي 28 مرداد تا نهضت امام خميني پرداخته شده است.

در فصل دوم، تاسيس مجدد دانشگاه با عنوان دانشگاه پهلوي و همچنين توسعه عمراني، برنامه هاي آموزشي، امكانات رفاهي و .. بررسي شده است.

فصل سوم در ارتباط با دانشگاه پهلوي و نهضت امام خميني و تاسيس انجمن اسلامي دانشجويان و فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي دانشجويان دانشگاه پهلوي است.

فصل چهارم مربوط به دانشگاه پهلوي و جشن هاي شاهنشاهي و همچنين اين فصل چگونگي ارتباط دانشجويان با علماي شيراز، توزيع اعلاميه در دانشگاه، برپايي جلسات مذهبي در سطح دانشگاه بررسي شده است.

فصل پنجم اين مجموعه مربوط به چگونگي، نقش و فعاليت هاي دانشجويان دانشگاه پهلوي در شكل گيري تظاهرات، تحصن ها، اعتصابات، راه پيمايي ها و تظاهرات دوران انقلاب در سطح شهر پرداخته شده است.

كتاب "دانشگاه پهلوي به روايت اسناد" به تاليف فرزاد سليماني و مجتبي سلطاني احمدي در شمارگان 1000 در 463 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

3.دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسنادكتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد" به نقش موثر اساتيد و دانشجويان در گسترش و تداوم مبارزات انقلاب اسلامي و بطور اخص به وقايع دانشگاه تبريز پرداخته است.

مجموعه "دانشگاه آذرآبادگان" در دو بخش تنظيم شده است. بخش نخست مدخل پژوهشي كه مشتمل بر چهار فصل و بخش دوم، اسناد و تصاوير و ضمائم است.

فصل اول در خصوص اهميت و جايگاه آذربايجان و تبريز و سابقه تاسيس مراكز و دانشگاه ها و سيري در مبارزات دانشگاهيان تبريز از بدو تاسيس تا نهضت ملي پرداخته است.

در فصل دوم آغاز نهضت ملي نفت در ايران و انعكاس آن در تبريز و اوضاع دانشگاه و عكس العمل دانشگاهيان بررسي شده است.

فصل سوم به موضوعاتي چون اصلاحات ارضي و دانشگاه ها، گرايش به انديشه چپ بين دانشجويان، دستگيري امام و انعكاس آن در تبريز و .. پرداخته است.

فصل چهارم اوج گيري انقلاب اسلامي و نقش دانشگاه تبريز و فعاليت هاي دانشجويان در سطح شهر، مبارزات سياسي و تظاهرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه تبريز، اعتراض دانشجويان به تاخير در بازگشت امام خميني (ره) و بازگشايي دانشگاه آمده است.

كتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد" به تاليف ناهيد عابديني، با شمارگان 1000 در 320 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

4.اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشورمركز اسناد انقلاب اسلامي با هدف روشن نمودن زواياي مختلف و بيان بخش هاي مغفول حوادث مقطع انقلاب اسلامي، كتاب "اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور" كه به بررسي نقش و عملكرد اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته را منتشر كرده است.

كتاب "اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور" شامل دو بخش پژوهشي و اسناد مي باشد.

بخش پژوهشي اين اثر به پنج فصل تقسيم شده در فصل اول به فرستادن محصل به خارج از كشور و ذكر تاريخچه اولين تشكل هاي دانشجويي، فصل دوم به چگونگي تاسيس اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا، آمريكا ، كانادا و هند، به اساسنامه، نحوه فعاليت و جذب نيرو، امور مالي و انتشاري پرداخته و در فصل سوم ضمن ارائه چارچوبي دقيق از نحوه تشكيل و چگونگي فعاليت، روابط آن را با گروه ها و سازمان هاي دانشجويي و اسلامي تبيين نمايد.

در فصل چهارم به رابطه اتحاديه با امام و جامعه روحانيت و در فصل آخر به نقش و فعاليت هاي مبارزاتي و سياسي و اقدامات اين سازمان در راستاي معرفي اسلام و مبارزه با رژيم پرداخته است. در بخش اسناد نيز چگونگي تاسيس و نحوه عملكرد اتحاديه انجمن اسلامي بازبيني و معرفي مي شود.

كتاب "اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور" به تاليف اكبر قاسملو، با شمارگان 1500 در 766 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

5.تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويانكتاب "تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان" توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي با هدف گردآوري خاطرات دانشجوياني كه در اين تشكل دانشجويي نقش آفرين بودند و به دنبال چرايي و چگونگي تشكيل جامعه اسلامي دانشجويان و بررسي عملكرد آن منتشر شد.

اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده كه در فصل اول در ارتباط با دهه اول انقلاب اسلامي و شرايط خاص آن ايام در كشور و همچنين دانشگاه ها بحث شده است.

فصل دوم با عنوان «تولد» اشاره به مقطع پيدايش جامعه اسلامي داشته و روايتي از نحوه پيدايش جامعه اسلامي دانشجويان دارد.

تلاش هايي كه براي حفظ نهاد نوپاي جامعه اسلامي صورت پذيرفته است و مجموعه جريانات مرتبط، با تفصيل خاصي در فصل سوم با عنوان «تلاش براي بقا» آمده است.

در فصل چهارم روايت شكوفايي و بلوغ جامعه اسلامي دانشجويان با عنوان «بلوغ» آمده است.

كتاب"تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان" به تاليف مجيد پورنجمي ايرانق، با شمارگان 1000 در 272 صفحه به قيمت 13000 تومان توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

6.دانشجويان و گروگان هاكتاب "دانشجويان و گروگان ها" در راستاي تبيين بهتر زواياي مختلف تسخير لانه جاسوسي توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

مجموعه حاضر شامل مصاحبه هايي با چندين تن از دانشجويان پيرو خط امام است كه هركدام با رجوع به حافظه خود و فراخور پرسش هايي كه از آن ها شده، به بازگويي حوادث تسخير سفارت امريكا پرداخته اند.

كتاب "دانشجويان و گروگان ها" به تاليف حسين جودوي، با شمارگان 2000 در 546 صفحه به توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

7.جنبش دانشجويي مسلمانكتاب "جنبش دانشجويي مسلمان" به بيان روايت هاي دانشجويان قديم و فعلي از روند جنبش دانشجويي در برهه هاي مختلف و ميزان تاثيرگذاري آنان در سير حواث مي پردازد كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

كتاب "جنبش دانشجويي مسلمان" مجموعه اي از مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاريخ جنبش دانشجويي كشور را در قسمت هاي مختلف و جريان هاي گونان به واسطه اشخاص مربوطه به رشته تحرير درآورده است.

مجموعه "جنبش دانشجويي مسلمان" توسط محمدحسن روزي طلب و اميرحسين ثابتي، با شمارگان 2000 در 467 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

كد خبرنگار : 37
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷