روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
سندي از مبارزات دانشجويي در سالگرد 16 آذر در سال 1351
 
در يكي از اسناد به جاي مانده از مبارزات دانشجويي در سال 1351 با اشاره به حوادث 16 آذر دانشگاه ها، گزارش نخست وزيري با امضاي هويدا به محمدرضا پهلوي ارسال شده است. در اين گزارش به سركوب، دستگيري و بازجويي دانشجويان تصريح شده است.
پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ مبارزات دانشجويي عليه رژيم پهلوي و سلطه امريكا در ايران در دهه 50 به اوج خود رسيد و دامنه هاي وسيعي پيدا كرد. از سوي ديگر رژيم پهلوي با حساسيت تمام روي كوچك ترين حركت هاي دانشجويي اعمال قدرت كرده و از دستگاه سركوب خود استفاده مي كرد.

در يكي از اسناد به جاي مانده از مبارزات دانشجويي در سال 1351 با اشاره به حوادث 16 آذر دانشگاه ها، گزارش نخست وزيري با امضاي هويدا به محمدرضا پهلوي ارسال شده است. در اين گزارش كه به سركوب، دستگيري و بازجويي دانشجويان تصريح شده آمده است:

«تيمسار سپهبد دكتر ايادي
خواهشمند است مراتب زير را به شرف عرض پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر برسانيد
امروز صبح كميسيوني با حضور وزير دربار شاهنشاهي، رؤساي ساواك و شهرباني - جانشين رئيس و نمايندگان ستاد بزرگ ارتشتاران در نخست وزيري تشكيل و وضع دانشگاه شيراز دقيقا بررسي شده در حدود سيصد نفر از دانشجويان اعتصاب كرده در دانشكده پزشكي مانده و خارج نمي شوند. قرار شد طبق طرح ضداغتشاش عمل شود. به اين صورت كه تعدادي افراد ارتش سوم در اختيار شهرباني شيراز قرار گرفته وارد عمل شوند.
در اصفهان هم دانشجويان دانشكده داروسازي اعتصاب كرده اند، دستور داده شد فورا شوراي دانشگاه اصفهان محركين را كه در حدود ده نفر از دانشگاه اخراج و تحويل نظام وظيفه نمايد. در مورد دانشگاه اصفهان بازجويي از محركين ادامه دارد. تاكنون چهار نفر از ده نفر بازداشت شدگان محرك اصلي شناخته شده اند. "چاكر اميرعباس هويدا"»

منبع: كتاب دانشگاه پهلوي به روايت اسناد، مؤسسه فرهنگي هنري مركز اسناد انقلاب اسلامي
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷