روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بسته كتاب «دانشجو و دانشگاه»
 
در آستانه روز دانشجو، پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي بسته كتاب «دانشجو و دانشگاه» را معرفي كرد.

به گزارش خبرگزاري رسا به نقل از پايگاه مركز اسناد انقبلاب اسلامي، در آستانه روز دانشجو و با هدف بررسي ابعاد مبارزات دانشجويي و نقش دانشگاه ها در پيروزي انقلاب اسلامي، بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" توسط پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي معرفي شد.

در بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" كتاب هاي جنبش دانشجويي در ايران، دانشگاه پهلوي به روايت اسناد، دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور به روايت اسناد، تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان، تاريخ شفاهي دانشجويان پيرو خط امام؛ دانشجويان و گروگان ها و تاريخ شفاهي جنبش دانشجويان مسلمان به علاقه مندان معرفي مي شود.

1- جنبش دانشجويي در ايران؛ از تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي

كتاب فوق كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده، به فعاليت و مبارزات دانشجويان از ابتداي تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد.

در بخش اول اين كتاب علل گرايش دانشجويان به سياست و گونه شناسي فعاليت هاي سياسي و مباني نظري جنبش دانشجويي بيان شده و در بخش دوم تاريخچه جنبش دانشجويي از سال 1313 تا 1341 واكاوي شده است.

بخش سوم به گرايش هاي مختلف جنبش هاي دانشجويي و بخش چهارم به جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور مي پردازد. در بخش پنجم نيز چگونگي رابطه جنبش دانشجويي با رهبري انقلاب اسلامي تبيين و تشريح مي شود.

كتاب "جنبش دانشجويي در ايران، از تاسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي" به تاليف عليرضا كريميان، با شمارگان 2000 در 466 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شد.

بسته كتاب

2- دانشگاه پهلوي به روايت اسناد

كتاب "دانشگاه پهلوي به روايت اسناد" كه توسط موسسه فرهنگي هنري مركز اسناد انقلاب اسلامي و به قلم فرزاد سليماني و مجتبي سلطاني احمدي چاپ شده، به دنبال مطالعه اسنادي دانشگاه پهلوي از ابتداي دهه چهل تا پيروزي انقلاب اسلامي است كه ضمن توصيف و تكوين زمينه احداث اين دانشگاه و مبارزات سياسي دانشجويان بررسي مي شود.

اين مجموعه پژوهشي در دو بخش، بخش نخست مدخل پژوهشي كه مشتمل بر پنج فصل و بخش دوم نيز شامل اسناد، ضمائم و تصاوير است.

فصل اول، در خصوص اهميت و جايگاه شيراز و همچنين بيان مختصري از فعاليت هاي دانشگاه شيراز از كودتاي آمريكايي 28 مرداد تا نهضت امام خميني پرداخته شده است. در فصل دوم، تاسيس مجدد دانشگاه با عنوان دانشگاه پهلوي و همچنين توسعه عمراني، برنامه هاي آموزشي، امكانات رفاهي و .. بررسي شده است. فصل سوم در ارتباط با دانشگاه پهلوي و نهضت امام خميني و تاسيس انجمن اسلامي دانشجويان و فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي دانشجويان دانشگاه پهلوي است. فصل چهارم مربوط به دانشگاه پهلوي و جشن هاي شاهنشاهي است. همچنين در اين فصل چگونگي ارتباط دانشجويان با علماي شيراز، توزيع اعلاميه در دانشگاه، برپايي جلسات مذهبي در سطح دانشگاه بررسي شده است. فصل پنجم اين مجموعه مربوط به چگونگي، نقش و فعاليت هاي دانشجويان دانشگاه پهلوي در شكل گيري تظاهرات، تحصن ها، اعتصابات، راه پيمايي ها و تظاهرات دوران انقلاب در سطح شهر است.

كتاب "دانشگاه پهلوي به روايت اسناد" به تاليف فرزاد سليماني و مجتبي سلطاني احمدي در شمارگان 1000 نسخه در 463 صفحه چاپ شد.

بسته كتاب

3- دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد

كتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد" به نقش موثر اساتيد و دانشجويان در گسترش و تداوم مبارزات انقلاب اسلامي و بطور اخص به وقايع دانشگاه تبريز پرداخته است.

مجموعه "دانشگاه آذرآبادگان" در دو بخش تنظيم شده است. بخش نخست مدخل پژوهشي كه مشتمل بر چهار فصل و بخش دوم، اسناد و تصاوير و ضمائم است.

فصل اول در خصوص اهميت و جايگاه آذربايجان و تبريز و سابقه تاسيس مراكز و دانشگاه ها و سيري در مبارزات دانشگاهيان تبريز از بدو تاسيس تا نهضت ملي است. در فصل دوم آغاز نهضت ملي نفت در ايران و انعكاس آن در تبريز و اوضاع دانشگاه و عكس العمل دانشگاهيان بررسي شده است. فصل سوم به موضوعاتي چون اصلاحات ارضي و دانشگاه ها، گرايش به انديشه چپ بين دانشجويان، دستگيري امام و انعكاس آن در تبريز و ... پرداخته است. فصل چهارم اوج گيري انقلاب اسلامي و نقش دانشگاه تبريز و فعاليت هاي دانشجويان در سطح شهر، مبارزات سياسي و تظاهرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه تبريز، اعتراض دانشجويان به تاخير در بازگشت امام خميني و بازگشايي دانشگاه را بررسي مي كند.

كتاب "دانشگاه آذرآبادگان به روايت اسناد" به تاليف ناهيد عابديني، با شمارگان 1000 نسخه در 320 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

بسته كتاب

4- اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور به روايت اسناد

اين كتاب كه به بررسي نقش و عملكرد اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد، به قلم اكبر قاسملو و توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ شده است.
كتاب "اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور به روايت اسناد" شامل دو بخش پژوهشي و اسناد مي باشد؛ بخش پژوهشي اين اثر به پنج فصل تقسيم شده است. فصل اول به اعزام محصلين به خارج از كشور و ذكر تاريخچه اولين تشكل هاي دانشجويي و فصل دوم به چگونگي تاسيس اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور و نحوه فعاليت و جذب نيرو اختصاص دارد. فصل سوم روابط انجمن اسلامي دانشجويان خارج از كشور را با گروه ها و سازمان هاي دانشجويي و اسلامي تبيين مي كند.
در فصل چهارم به رابطه اتحاديه با امام و جامعه روحانيت است و فصل پاياني به نقش و فعاليت هاي مبارزاتي و سياسي و اقدامات اين سازمان در راستاي معرفي اسلام و مبارزه با رژيم پهلوي پرداخته است. در بخش اسناد نيز چگونگي تاسيس و نحوه عملكرد اتحاديه انجمن اسلامي بازبيني و معرفي مي شود.
بسته كتاب

5- تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان

كتاب "تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان" توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي با هدف گردآوري خاطرات دانشجوياني كه در اين تشكل دانشجويي نقش آفرين بودند چاپ شده است.

اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده؛ فصل اول در ارتباط با دهه اول انقلاب اسلامي و شرايط خاص آن ايام در كشور و همچنين دانشگاه ها است. فصل دوم با عنوان «تولد» اشاره به مقطع پيدايش جامعه اسلامي داشته است. تلاش هايي كه براي حفظ نهاد نوپاي جامعه اسلامي صورت پذيرفته و مجموعه جريانات مرتبط، با تفصيل خاصي در فصل سوم با عنوان «تلاش براي بقا» آمده است. فصل چهارم هم به روايت شكوفايي و بلوغ جامعه اسلامي دانشجويان پرداخته است.

كتاب"تاريخ شفاهي چگونگي شكل گيري و تاسيس جامعه اسلامي دانشجويان" به تاليف مجيد پورنجمي ايرانق، در 272 صفحه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

بسته كتاب

6- تاريخ شفاهي دانشجويان پيرو خط امام؛ دانشجويان و گروگان ها

كتاب "دانشجويان و گروگان ها" در راستاي تبيين بهتر زواياي مختلف تسخير لانه جاسوسي توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

مجموعه حاضر شامل مصاحبه هايي با چندين تن از دانشجويان پيرو خط امام است كه هركدام با رجوع به حافظه خود و فراخور پرسش هايي كه از آن ها شده، به بازگويي حوادث تسخير سفارت امريكا پرداخته اند.

اين مجموعه، به تاليف حسين جودوي، با شمارگان 2000 در 546 صفحه چاپ شده است.

بسته كتاب

7- تاريخ شفاهي جنبش دانشجويي مسلمان

كتاب فوق به بيان روايت هايي از روند جنبش دانشجويي در برهه هاي مختلف و ميزان تاثيرگذاري آنان در سير حواث مي پردازد و مجموعه اي از مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاريخ جنبش دانشجويي كشور را در قسمت هاي مختلف و جريان هاي گوناگون به واسطه اشخاص مربوطه به رشته تحرير درآورده است.

اين كتاب كه توسط محمدحسن روزي طلب و اميرحسين ثابتي تدوين شده، از سوي موسسه فرهنگي هنري مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ شده است.

بسته كتاب

علاقه مندان مي توانند براي تهيه بسته كتاب "دانشجو و دانشگاه" به سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي به نشاني www.irdc.irمراجعه كنند يا به فروشگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي واقع در: خيابان انقلاب، خيابان 12 فروردين، بعد از خيابان شهداي ژاندارمري، نبش مجتمع ناشران رجوع كنند و يا با شماره تلفن 22211174 تماس بگيرند./925/د 103/ش
منبع خبر:
رسا
 
تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷