روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
جايزه معماري آسيا در دست دانشجويان دانشگاه شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، اخيرا پاويون دژاوو حائز رتبه اول و برنده مدال طلا مسابقه بين المللي معماري 2 ACAA 2018 در آسيا شد. اين طرح با رهبري 3 معمار از دانشجويان دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز در بخش آسيا (پروژه هاي شهري، روستايي، منظر و فضا هاي عمومي) به اين برتري دست ...
كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، اخيرا پاويون دژاوو حائز رتبه اول و برنده مدال طلا مسابقه بين المللي معماري 2 ACAA 2018 در آسيا شد. اين طرح با رهبري 3 معمار از دانشجويان دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز در بخش آسيا (پروژه هاي شهري، روستايي، منظر و فضا هاي عمومي) به اين برتري دست يافت.

پاويون دژاوو توسط يك تيم 11 نفره و با رهبري 3 معمار مهدي دهقاني، مهديه سادات هدايتي، محسن رسولي زاده از دانشجويان دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز در بخش آسيا پروژه هاي شهري، روستايي، منظر و فضا هاي عمومي جايزه معماري آسيا به اين برتري دست يافت.

اين پروژه در ارديبهشت ماه 1397 در شيراز و طي برگزاري كارگاه مسابقه قوام الدين شيرازي كه هرساله توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس برگزار مي شود، اجرا شده است. مستندات اين پروژه به منظور شركت در مسابقه بين المللي 2ACAA ارسال شده است.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري بهانه اي شد تا گفتگويي با مهديه سادات هدايتي داشته باشيم.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند
دانشجو: موضوع مسابقه رويداد پاويون دژاوو چه بود؟

موضـوع رويـداد امسـال با عنوان «رود، خانه خشك» با توجـه بـه اهميـت تغييـرات اقليمـي در ايران و بحران هـاي زيست محيطي بـه وجـود آمـده در سـال هـاي گذشـته بـه تعامـل ميـان محيـط زيسـت بـه عنـوان بسـتر بـه وجـود اورنـده تمـدن بشـري و معمـاري بـه عنـوان شـكل دهنـده اصلـي بـه تمـدن، مـي پـردازد.

دانشجو: محوريت اصلي اين رويداد چيست؟

آب، گونه هاي زيستي، انرژي، آلودگي هاي محيطي گـروه هـا مـي بايسـت متريـال و روش سـاخت پيشـنهادي خـود را بـراي سـاخت اثـر در قالـب پاويـون و يـا چيدمـان شـهري در پروپـوزال هـاي ارسال مي كردند پـس از بررسي هيـات داوران يـك طرح توسـط هييـت داوران نهايـي، بـه عنـوان طـرح برگزيـده انتخـاب مي شد.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند

دانشجو: در مورد ساختار جايزه معماري 2ACAA توضيح دهيد؟

ساختار جايزه معماري 2ACAA با موضوع پروژه هاي برتر معماري قاره هاي آسيا و اروپاست كه در 26 اكتبر 2018 در شهر بارسلونا برگزار شده است و ويژگي اين جايزه معماري از قبيل فرايند و ملاحظات انتخاب پروژه هاي برتر را بيان مي كند. مجله معماري Magazine 2A، سازماندهي رويداد برجسته جايزه معماري براي بخش هاي اروپا و آسيا را بر عهده داشته است.

دستاوردهايي كه در زمينه اين رقابت كسب شدند شامل خلاصه اي از ايده ها و روش هاي طراحي، تكنولوژي پيشرفته، ارتباطات و رسانه ديجيتال، حساسيت هاي اجتماعي مدرن، فناوري هاي جديد پايدار، و كاهش هزينه هاي اقتصادي بوده است. اين مسابقه در دو بخش آسيا و اروپا و هر كدام در هفت گروه مختلف(مسكوني،تجاري،عمومي و ...) برگزار شده است.

جوايز بين المللي معماري هر ساله به منظور تشويق دستاوردهاي منطقه اي برگزار مي شود كه اين مسابقه پروژه هاي معماري در آسيا و اروپا و طراحان آن ها را بررسي كرده است. هدف از برگزاري اين رقابت ايجاد مشاركت ميان معماران و هنرمندان آسيايي و اروپايي از طريق يك رسانه بين المللي مي باشد. در سال جاري جوايز معماري 2A با موضوع طراحي محتواي نوآورانه بوده و سهم قابل توجهي در گسترش معماري امروزي دارد. اين رقابت عوامل مهمي همچون تنوع فرهنگي، هويت منطقه اي، تِم ها، ايده ها و تجربيات گوناگون را مورد بررسي قرار مي دهد و انتخاب پروژه ها بر حسب اين معيارها صورت مي پذيرد.

پروژه هاي ارسال شده توسط كميته 2ACAA ، كه شامل معماران مشهوري همچون، يوكواوكوياما، عباس قريب، كارمه پينوس، ويللي مولر و علي باسبوس ارزيابي شده و به پروژه هاي برتر معرفي شد.

دانشجو: معماري چقدر مي تواند در انتقال پيام درذهن مخاطب تاثير بگذارد؟

معماري مي تواند به عنوان يك رسانه، در انتقال پيام در مقياس هاي مختلف، گاه در سطح محله، گاه در سطح شهر و گاها در سطح كشوري و جهاني عمل كند. به كمك معماري و با بهره گيري از توانايي آن در درگير شدن با لايه هاي مختلف ادراك مي توان پيام مورد نظر را بسيار عميق تر به ذهن مخاطب انتقال داد.

به همين دليل است كه شايد يك پيام مهم -هرچند تكراري- مانند خطرات ناشي از تغييرات اقليمي، مي تواند در بستر معماري، به خوبي منتشر شده و توجه مخاطبين را بيش از پيش به اين موضوع معطوف كند.

نمود بارز تغييرات اقليمي و به ويژه موضوع بحران آب، در نظر مردم شيراز، تغييرات محسوس رودخانه خشك است. اين رود از شمال غرب تا جنوب شرق شهر شيراز را مي پيمايد و در نهايت به درياچه مهارلو مي ريزد و در طول مسير عبور خود از شهر اشكال متنوع منظر شهري را پديد مي آورد.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند

دانشجو: استفاده از ني به عنوان مصالح در پاويون چقدر تاثيرگذار بوده است؟

استفاده از ني به عنوان مصالح اصلي پاويون، علاوه بر آغشته بودن به خاطراتي از گذشته، از اين جهت كه مي تواند حاوي مفهومي انتقادي بوده و تبعات تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد كند، مطلوب مي باشد. اين مسئله با ايده اصلي طراحان اثر دژاوو، كه روايت منظري مصنوع از يك خاطره ي طبيعي بوده است، همخواني بسيار دارد.

براي دستيابي به هدف و روايت كردن ايده اصلي طرح، در طراحي پاويون، از تصوير ذهني قدم زدن در ني زار بهره برداري شده و سعي شده است تا با به كارگيري يك فرم به خصوص و در نظر گرفتن تمهيداتي نظير قابليت ارتجاعي مصالح در هنگام گذر و لمس مخاطب، خشك و همچنين آويزان بودن آن ها، به توليد انتزاعي دگرگون شده از اين تصوير ذهني پرداخته شود. اين مسئله بستر قياس ذهني را براي مخاطب فراهم آورده و مفهوم را از اين طريق منتقل مي كند.

دانشجو: در ساخت اين پاويون چه مصالحي به كار برده شده است؟

در ساخت اين پاويون مصالح اصلي ني لويي و سازه آن فلزي است. ني لويي بواسطه دارا بودن ويژگي هاي پايداري چون ارزان بودن، در دسترس بودن، طبيعي بودن و ... انتخاب مطلوبي بوده است. در طراحي و ساخت سازه فلزي تلاش شده كه بسيار ظريف و بهينه بوده و حضور عناصر سازه اي ( ستون ها، سقف و كف) بر خلوص فضاي ايجاد شده توسط ني ها كمترين تاثير را داشته باشد. به اين منظور سقف و كف با حداقل ابعاد و ضخامت ممكن طراحي شد. ستون ها هر كدام با 4 لوله فازي با قطري برابر قطر دسته هاي ني انتخاب شده و نيز يك رديف به داخل منتقل شد تا با ايجاد خطاي ديد در ميان ني ها گم شده و حس تعليق را به مخاطب منتقل كند.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند

دانشجو: شيوه ساخت اين پاويون چگونه بود؟

با توجه به قوانين مسابقه مساحت 4 در 4 متر در كف در اختيار طراحان قرار گرفته و حداكثر ارتفاع نيز 4 متر بوده است. اين مساحت با ايجاد يك شبكه شطرنجي به 20 قسمت مساوي تقسيم شده و نقاط تقاطع به عنوان نقاط قرارگيري دسته هاي ني مورد نظر بوده است. ارتفاع هر يك از دسته هاي ني با توجه به Height map طراحي شده در كف و در سقف محاسبه شده و بر اساس يك نقشه مختصاتي در اختيار تيم اجرايي قرار داده شد.

به منظور تاكيد بر حس تعليق و آويزان بودن، نوپردازي شب تنها در كف انجام شده است. همچنين نوپردازي در شب بر افزايش جذابيت بصري و امنيت اجتماعي در اين پاويون به عنوان يك اثر شهري تاثيرگذار بوده است.

دانشجو: از اينكه در اين مسابقه شركت كرديد چه احساسي داريد؟

براي ما كه به عنوان دانشجو شركت مي كرديم قدم بزرگي بود. ساير تيم هاي شركت كننده چه در مسابقه قوام الدين و چه در مسابقه بين المللي 2ACAA از اساتيد هيات علمي دانشگاه هاي كشور و معماران حرفه اي بوده اند كه همين موضوع براي تيم جوان ما و رقابت با ايشان در يك سطح انگيزه بزرگي بود؛ ازين رو مراحل مختلف مسابقه براي تيم ما بسيار هيجان انگيز و آموزنده بوده و بر تجربيات ما در همه زمينه ها افزوده است.

كسب جايزه معماري آسيا دانشجويان دانشكده معماري شيراز/ استفاده از ني به عنوان مصالح پاويون تغييرات اقليمي را به مخاطبان گوشزد مي كند

دانشجو: آيا دانشگاه از اين طرح شما حمايت كرده است؟

دانشگاه شيراز و دانشكده هنر و معماري از حضور اساتيد ارزشمندي بهره مي برد كه تيم ما با مشورت و حمايت معنوي ايشان اين موفقيت را كسب كرده است. مسئولان دانشكده از اين اتفاق بسيار خرسند بوده و به ما براي شركت در مراسم اهداي جوايز در شهر بارسلونا وعده مساعدت مالي نيز دادند؛ اما با پيش آمدن شرايط خاص ارزي در اين مورد اين مساعدت صورت نپذيرفت.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۳۹۷