روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
تصاوير/ كارتن خوابي دانشجويان دانشگاه شيراز
 
اين دانشجويان كه در ايام امتحانات خود هستند، كتاب هاي درسي خورد را هم در خيابان مطالعه كردند و با اين حركت تلاش كردند صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان شوراي شهر و مسئولان شيراز برسانند.
تصاوير/ كارتن خوابي دانشجويان دانشگاه شيراز اين دانشجويان كه در ايام امتحانات خود هستند، كتاب هاي درسي خورد را هم در خيابان مطالعه كردند و با اين حركت تلاش كردند صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان شوراي شهر و مسئولان شيراز برسانند.
جمعي از دانشجويان دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.

اين دانشجويان كه در ايام امتحانات خود هستند، كتاب هاي درسي خورد را هم در خيابان مطالعه كردند و با اين حركت تلاش كردند صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان شوراي شهر و مسئولان شيراز برسانند.

بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز پيش از اين طي بيانيه اي اعلام كرده بود تا زماني كه تصميم اساسي جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز اتخاذ شود، در مقابل ساختمان شوراي شهر در سرما مي خوابند. هفته گذشته بود كه خبر فوت يك بانوي كارتن خواب به نام «گلبس» در شيراز، بسياري را اندوهگين كرد و واكنش دانشجويان را در پي داشت.

عكس ها: فارس و پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج دانشجويي
منبع خبر:
تدبیر و امید
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷