روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
خيابان خوابي دانشجويان در شيراز
 
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
به گزارش شفاف، دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.

خيابان خوابي در حمايت از كارتن خواب ها
منبع خبر:
شفاف
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷