روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
خيابان خوابي دانشجويان در شيراز
 
. نوشته خيابان خوابي دانشجويان در شيراز اولين بار در گيل خبر. پديدار شد.
گيل خبر/ دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.منبع خبر:
گیل خبر
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷