روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
خيابان خوابي دانشجويان در شيراز
 
خبرگزاري فارس: دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.

خيابان خوابي دانشجويان در شيراز
منبع خبر:
خبرخودرو
 
تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۷