روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
نشست «ارتباط علمي: دسترسي آزاد و نشر»
 
سومين نشست تخصصي انجمن كتابداري شاخه فارس با عنوان «ارتباط علمي: دسترسي آزاد و نشر» روز پنجشنبه، 20 دي ماه در مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس برگزار شد.
نشست «ارتباط علمي: دسترسي آزاد و نشر» به گزارش ليزنا، در اين نشست پگاه تاجر؛ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد مرودشت، مجيد نبوي؛ عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز، حسن مقدس زاده؛ دبير انجمن و محمدرضاقانع؛ رئيس انجمن در رابطه با ارتباط علمي، دسترسي آزاد، موضوع نشر، شبكه هاي اجتماعي و اخلاق علمي مطالب خود را با شركت كنندگان به اشتراك گذاشتند.

در آغاز قانع به عناصر موجود در بوم شناختي ارتباط علمي اشاره كرد و در بين اين عناصر به موضوع نشر و حق دسترسي به يافته ها را كه از اهميت برخوردار مي باشد و هدف يك پژوهشگر از انتشار يافته ها آگاهي همگان از نتايج است را توضيح و به بحث گذاشت. وي بيان كرد كه ارتباط علمي از گذشته هاي دور با اين هدف انجام مي گرفته است ولي چنانچه در دهه هاي اخير حركت هاي سريع و تأثيرگذار انجام شده است و به ويژه مورد اخير مانند برنامه چشم انداز 2020 كميسيون اروپا براي دسترسي همگان به تحقيقاتي كه با پشتوانه بودجه پژوهشي دولتي انجام گرفته اند، همگي به خاطر مهيا شدن بستر لازم توسط فناورهاي جديد ارتباطي است.

 در ادامه تاجر اين موضوع را مطرح نمود كه در فضاي ارتباط علمي به نظر مي رسد شبكه نشر بايد به اخلاق حرفه اي پايبند باشد و شركت كنندگان را با اين سوال روبرو نمود كه آيا در پذيرش مقالات توسط نشريات چه در سطح ملي و چه بين المللي آيا بي طرفي به معني واقعي توسط نشريه رعايت مي شود كه شركت كنندگان نظرات خود را له و عليه اين موضوع ابراز داشتند. مقدس زاده در ادامه بحث در بوم شناختي ارتباط علمي به شبكه هاي اجتماعي پرداخت و به تأثيرات آن در موقعيت كنوني و آينده ارتباط علمي اشاره كرد. به نظر وي شرايط فراهم شده كنوني موقعيت مناسبي را فراهم آورده است و پژوهشگران براي استفاده بهينه از آن بايد سواد كافي را كسب نمايند.

در ادامه مباحث، نبوي به موضوع مهم نويسندگي و سهم نويسندگان همكار در اكوسيستم ارتباط علمي اشاره كرد و بيان كرد در نشريه نيچر پيشنهاد شده است در انتهاي مقاله دقيقا فعاليت هايي را كه نويسندگان همكار در نگارش اثر داشته اند ذكر گردد. وي اين موضوع را با اهميت دانست و با بحث در اين خصوص، شركت كنندگان بر اين موضوع تأكيد داشتند كه رعايت اين امر از مصاديق پايبندي به اخلاق علمي است. نبوي به موضوع خالق اثر كه خود در عين حال كه توليد كننده است در مقابل نيز مصرف كننده توليدات علمي است و در فضاي ارتباط علمي دو نقش را برعهده دارد، اشاره داشت و بيان كرد از دو منظر بايد به اين مسئله توجه شود. در ادامه موضوع شبكه هاي اجتماعي و ارتباط علمي رسمي و غير رسمي مورد بحث قرار گرفت.

با توجه به رسانه هاي اجتماعي مطرح شد آيا براي ارتباط رسمي و غير رسمي نياز به باز تعريف داريم يا خير. طرح اين موضوع از اين منظر صورت گرفت كه در گذشته شركت در همايش ها و ار تباطات شخصي مصاديق ارتباط علمي غير رسمي بودند اما در شرايط فعلي با امكانات فراهم آمده توسط فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي آيا نياز به بازنگري در اين تعريف وجود دارد؟ ادامه بحث بيشتر در اين خصوص به كارگاه تخصصي شبكه هاي اجتماعي كه در بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار مي شود محول شد.  در اين جلسه حاضران ضمن شركت در موضوعات مورد علاقه نقطه نظرات خود را با ديگران در ميان گذاشتند.
منبع خبر:
لیزنا
 
تاریخ: ۲۱/۱۰/۱۳۹۷