روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
طرح تدوين مديريت زيست بوم در تالاب كافتر اقليد آغاز شد
 
شيراز- ايرنا - نخستين كارگاه تدوين مديريت زيست بوم تالاب كافتر با حضور كارشناسان علوم طبيعي و ذينفعان حوضه آبريز كافتر در اقليد برگزار شد.

فرماندار اقليد در اين همايش گفت: تالاب كافتر يك ثروت با ارزش بود كه قدر آن را ندانستيم و امروز به شكل كاملا خشك نمايان است.
خليل بزرگي افزود: عدم مديريت صحيح و برنامه ريزي آينده نگر در دستگاه هاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي و عوامل متعدد ديگري دست به دست هم داد تا تالاب كافتر در اين وضعيت قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه راه هاي علمي و تخصصي براي احياي تالاب كافتر وجود دارد ابراز اميدواري كرد: كارگاه هاي تدوين برنامه جامع مديريت زيست بوم استمرار يابد تا نتايج مطلوب حاصل شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در اين كارگاه گفت: حوضه آبريز كافتر بخشي از حوضه آبريز طشك و بختگان است و هرچند اين تالاب در فصل هايي از سال خشك شده است اما جز درياچه هاي آب شيرين دائمي كشوراست.
حميدرضا اسماعيلي افزود:درياچه كافتر تمام معيارهاي بين المللي بودن را داراد اما متاسفانه به علت كم توجهي، اين تالاب در فهرست تالاب هاي بين المللي قرار نگرفته است.
اين كارشناس زيست شناسي با اشاره به ظرفيت هاي اكولوژي اين تالاب افزود: در اين حوضه آبريز، 50 گونه پرنده ،49 گونه پستاندار، 2 گونه دوزيست و ماهياني از نوع گونه هاي بومي و مهاجر مي زيسته اند كه امروز آثاري از آنها را نمي بينيم.
محسن محفوظي ،كارشناس معين تالاب هاي فارس از سازمان محيط زيست كشور در اين همايش گفت: طرح برنامه جامع مديريت زيست بوم در سال 1385 تصويب شد و برنامه اجرايي آن در مرحله عملياتي قرار گرفته است كه در مرحله اول تالاب هايي مثل پريشان و درياچه اروميه برنامه جامع آن تدوين و اجرايي شد و دور دوم برنامه آن در حال اجرا شدن است كه با بازنگري بندهايي همراه بوده است.
وي افزود: رويكرد برنامه مديريت زيست بوم به صورت مشاركتي است كه به همراه مردم و ذينفعان، مطالعه، تدوين و اجرا خواهد شد.
محفوظي با بيان اينكه كنوانسيون رامسر مرجع بين المللي تالاب هاي دنياست ادامه داد: طرح حفاظت از تالاب هاي ايران طرحي بين المللي است كه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان هماهنگ كننده، آن را با حمايت برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و تسهيلات جهاني محيط زيست (GEF) اجرا مي كند.
اين كارشناس تالاب در چگونگي تدوين مديريت زيست بومي ادامه داد: فرآيند گام به گام، شناخت ذينفعان، مطالعات پايه ،برگزاري كارگاه هاي مشورتي از اصول گردآوري اين برنامه است.
وي همچنين در تبيين ابعاد رويكرد مشاركتي افزود: شفافيت، تصميم گيري مشاركتي و پاسخگويي، سه ضلع رويكرد مشاركتي در مديريت زيست بومي است و در طيف مشاركت مردمي، كار براي مردم، كار با مردم و كار توسط مردم لحاظ شده است.
سيد مهدي مرتضوي، كارشناس آب و هواشناسي نيز در اين كارگاه گفت: نتايج بررسي عوامل موثر در خشكي تالاب ها، با كمك مدل هاي ارزيابي خشكي نشان مي دهد اكثر تالاب هاي كشور بر اثرخشكسالي هاي هيدرولوژيكي با ضريب معناداري بالايي از بين رفته اند و نتايج مدل هاي خشكسالي اقليمي در تالاب ها با ضريب معناداري كمتري وجود دارد.
وي درباره مشكلات و تهديدهاي اين تالاب گفت: مسائل مربوط به اين درياچه را مي توان در سه بخش عوامل انساني، عوامل طبيعي و مديريتي تقسيم بندي كرد.
اين مدرس دانشگاه در بيان مهمترين عوامل خشكي اين تالاب گفت: برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني توسط چاه هاي مجاز و غيرمجاز، جلوگيري از ورود حقابه رودخانه فصلي شادكام ،چشمه هاي حوضه آبريز و همچنين رواناب هاي حاصل از بارش به تالاب كه ناشي از اصرار بر ترويج كشاورزي، توسط سياست هاي غلط توسعه كشاورزي در گذشته است سبب نابودي تالاب ها، رودخانه ها و چشمه ها در امروز است.
مرتضوي با بيان اينكه ادامه روند فعلي، كشور را به سمت ورشكستگي آب پيش مي برد ادامه داد: بازنگري اساسي در سياست هاي غلط استفاده از منابع آب، تغيير در الگوي كشت، تغيير در روش هاي آبياري، توسعه كشت هاي گلخانه اي و گياهان دارويي، وارد كردن محصولات آب بر، مي تواند منابع آب موجود را تا حدودي حفظ و از ايجاد شرايط بحراني تر جلوگيري كند.
مسئول دبيرخانه تالاب هاي اداره كل محيط زيست فارس نيز در اين همايش گفت: با همكاري سازمان هاي مرتبط با اين موضوع، همانند سازمان آب منطقه اي، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سمن هاي مردم نهاد و جوامع محلي كه اثر گذاري و اثرپذيري مستقيم بر تالاب دارند راهكارهايي در حال تدوين است.
محدثه همتي ادامه داد: در سال آينده نيز برنامه تدوين مديريت زيست بوم در دستور كار قرار گرفته است وبا تدوين و اجراي راهكارها،مي توان به آينده اين تالاب اميدوار بود و حداقل بخشي از اين درياچه را احيا كرد.
به گزارش ايرنا در اين همايش كه چهارشنبه برگزار شد متخصصان و صاحبنظران به همراه ذينفعان در سه كارگروه ارزش ها و كاركردها، مشكلات و تهديدات و تحليل ذينفعان تالاب ،به تحليل و بررسي مشكلات تالاب كافتر پرداختند.
هچنين در اين كارگاه، بازديد ميداني از تالاب خشك شده كافتر و رودخانه شادكام توسط كارگروه مديريت زيست بوم كه شامل نمايندگاني از استانداري فارس، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، شيلات استان فارس،سازمان حفاظت محيط زيست كشور و كارشناسان حفاظت محيط زيست استان فارس و همچنين استادان دانشگاه هاي شيراز واقليد حضور داشتند انجام شد.
درياچه كافتر جايگاهي براي جذب پرندگان مهاجر و پرورش ماهي به شمار مي ر فت و نخستين محل فرود اين پرندگان مهاجر در استان فارس بود.
اين درياچه حدود 25 ميليون متر مكعب حجم داشت. عميق ترين قسمت درياچه داراي عمق 5.3 متر در وضعيت پرآبي بود.
شهرستان اقليد در 267 كيلومتري شمال شيراز قرار دارد.
9772 /1876
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۷