روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
چهل و پنجمين شماره فصلنامه «روان شناسي و دين» منتشر شد
 
گروه انديشه ــ چهل و پنجمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي «روان شناسي و دين» ويژه بهار 1398 به صاحب امتيازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شد.
گروه انديشه ــ چهل و پنجمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي «روان شناسي و دين» ويژه بهار 1398 به صاحب امتيازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شد.به گزارش ايكنا؛ چهل و پنجمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي «روان شناسي و دين» ويژه بهار 1398 به صاحب امتيازي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و مديرمسئولي محمدناصر سقاي بي ريا با هدف نظريه پردازي به منظور پايه ريزي مكتب روان شناسي اسلامي؛ تبيين فلسفه روان شناسي اسلامي؛ نقد فلسفه روان شناسي معاصر بر اساس مباني اسلامي و نقد رويكردها و ديدگاه هاي موجود در روان شناسي معاصر، بر اساس مباني و منابع اسلامي منتشر شد.
عناوين مقالات اين شماره بدين قرار است: «ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه همدلي بر اساس منابع اسلامي»، «تاثير آموزش هوش معنوي بر ميزان استرس سازماني دانشجويان»، «اثربخشي آموزش بهداشت كلام مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر دلبستگي به همسر»، «ضرورت تاسيس روان شناسي واحد در چارچوب رويكرد اسلامي»، «بررسي مدل علي شيوه هاي فرزندپروري، جهت گيري مذهبي و اضطراب مرگ»، «پيش بيني افسردگي بر اساس تعلق مادي، دلبستگي به خدا و نگرش هاي ناكارآمد»، «رابطه دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودكارآمدي با استرس».

اعتباريابي آزمون اوليه همدلي
در چكيده مقاله «ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه همدلي بر اساس منابع اسلامي» مي خوانيم: «اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه همدلي، بر اساس منابع اسلامي انجام گرفت. براي مطالعه منابع، از روش تحليل محتوا و براي ارزيابي روايي و اعتبار آزمون، از روش پيمايشي با انتخاب تصادفي طبقه اي، نمونه 100 نفري از ميان دانش پژوهان موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني و طلاب حوزه علميه خواهران قم در سال تحصيلي 1395-1394 بهره گرفته شد. ساختار متغيرهاي به دست آمده از منابع اسلامي، براي همدلي عبارتند از: مولفه رفتاري، مولفه عاطفي و شناختي. روايي اين ساختار، از نظر كارشناسان خبره دين و روان شناسي طبق ساختار ليكرت چهار گزينه اي با ميانگين كل 8/3 و واريانس 047/0 محاسبه شد. روايي گويه ها نيز با ميانگين 6/3 و واريانس 022/0 به دست آمد. اعتبار آزمون، به واسطه بررسي همساني دروني پرسش نامه با ضريب آلفاي كرونباخ 91/0 به دست آمد. دونيمه سازي نيز اعتباري در حد 80/0 و 81/0 براي دو نيمه را نشان داد. بنابراين، اين آزمون از اعتبار و روايي مناسب برخوردار است.»

در آغاز مقاله «تاثير آموزش هوش معنوي بر ميزان استرس سازماني دانشجويان» آمده است: « محيط دانشگاهي علاوه بر اينكه محيطي آموزشي است، يك محيط اجتماعي نيز مي باشد. دانشجويان به عنوان متخصصان آينده و ايفاگر نقش هاي اساسي در شبكه ارتباطات اجتماعي و پيشرفت و ترقي كشور، با گستره وسيعي از مشكلات رواني از جمله استرس سازماني مواجهه هستند. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش هوش معنوي بر ميزان استرس سازماني دانشجويان دانشگاه فرهنگيان زنجان بود. روش پژوهش، نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري پژوهش را كليه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان زنجان تشكيل مي دادند كه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و با روش تصادفي ساده در يك گروه آزمايش (30 نفر) و يك گروه كنترل (30 نفر) جايگزين شدند. دانشجويان قبل و پس از آموزش، به استرس سازماني محقق ساخته پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحليل كواريانس يك راهه و واريانس چندمتغيره تحليل شد. يافته ها نشان داد كه آموزش هوش معنوي گروهي، در بهبود و كاهش استرس سازماني دانشجويان تاثير معناداري دارد. همچنين در مطالعات پيگيري اين نتيجه برقرار ماند.»

اثربخشي آموزش بهداشت كلام بر دلبستگي به همسر
در طليعه مقاله «اثربخشي آموزش بهداشت كلام مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر دلبستگي به همسر» آمده است: «اين مطالعه، با هدف بررسي اثربخشي آموزش بهداشت كلام، مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر دلبستگي به همسر به صورت نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون، با گروه كنترل انجام شد. جامعه آماري شامل كليه زنان با تعارضات زناشويي مراجعه كننده به مركز مداخله در بحران هاي خانوادگي، فردي و اجتماعي بهزيستي شهر بيرجند در سه ماهه سوم سال 1394مي باشد. از اين ميان، 32 نفر از زنان هدف به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 16 نفره قرار گرفتند و به ابزار دلبستگي به همسر بارتولوميو و هورويتز پاسخ دادند. اعضاي گروه هاي آزمايش در 9 جلسه 60 دقيقه اي، آموزش هاي بهداشت كلام مبتني بر آموزه هاي اسلامي دريافت كردند. يافته هاي حاصل از تحليل كواريانس چندمتغيره حاكي از اثربخشي آموزش بهداشت كلام، مبتني بر آموزه هاي اسلامي بر كاهش ميزان دلبستگي اجتناب و اضطراب نسبت به همسر است. ازاين رو، آموزش بهداشت كلام در جهت فعال سازي گفتار سودمند و بازداري از گناهان زبان، مبتني بر آموزه هاي اسلامي مي تواند بر دلبستگي به همسر موثر باشد.»

ضرورت تاسيس روان شناسي واحد
در چكيده مقاله «ضرورت تاسيس روان شناسي واحد در چارچوب رويكرد اسلامي» چنين مي خوانيم: «اين مقاله، روان شناسي اسلامي را به عنوان دانشي حقيقت محور و داراي ظرفيت، براي بررسي قواعد حاكم بر سازمان يافتگي هاي رواني، فرايندهاي زيرين و نمودهاي رفتاري انسان تبيين مي كند. روش پژوهش، كه از سنخ تحقيقات بنيادين نظري است، پس از گردآوري كتابخانه اي، تجزيه وتحليل عقلاني است. بدين منظور، پس از بررسي سخنان روان شناسان و پژوهشگران در فلسفه روان شناسي، در اعتراف به فقدان انسجام و افول روان شناسي معاصر، به تحليل علل آن پرداخته و تاسيس روان شناسي اسلامي را به عنوان راه حل ضروري آن معرفي مي كند. يافته هاي پژوهش عبارتند از: پس از شكل گيري مكاتب سه گانه روان شناسي، مكتب جامعي براي معرفي روان شناختي انسان شكل نگرفته است. رويكردهاي جديد نيز علي رغم دربردارندگي گزاره هاي صحيح، معمولا به تبيين سازوكارهاي رفتاري، شناختي و يا پايه هاي زيستي آن مي پردازند. بسياري از اين نظريات، مباني نظري جامعي نداشته و يا برخي نظريه پردازان اساسا به آن توجهي نداشته اند. روان شناسي اسلامي، با مباني نظري ويژه خود، مي تواند با هدف بررسي قواعد حاكم بر سازمان يافتگي هاي رواني، فرايندهاي زيرين و نمودهاي رفتاري انسان، مكتبي جامع ارائه كند كه همه ابعاد رفتار انسان را تبيين كند.»

پيش بيني افسردگي بر اساس تعلق مادي، دلبستگي به خدا و نگرش هاي ناكارآمد
يكي از مقالاتي كه در اين شماره منتشر شده «پيش بيني افسردگي بر اساس تعلق مادي، دلبستگي به خدا و نگرش هاي ناكارآمد» است. در آغاز اين مقاله آمده است: «شناسايي عوامل موثر بر افسردگي كه از شايع ترين اختلالات روان پزشكي است، مي تواند به پيشگيري و درمان آن كمك كند. از منظر اسلام، تعلق مادي و نوع رابطه با خداوند، از عوامل اثرگذار بر افسردگي هستند. از سوي ديگر، دانشمندان غربي بر نقش نگرش هاي ناكارآمد، به عنوان يك عامل موثر بر افسردگي تاكيد كرده اند. هدف اين پژوهش، پيش بيني افسردگي بر اساس تعلق مادي و دلبستگي به خدا در مقايسه با نگرش هاي ناكارآمد بود. طرح پژوهش، از نوع همبستگي و جامعه آماري دانشجويان دانشگاه شيراز بود كه 209 نفر از آنها به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه هاي افسردگي بك، تعلق، دلبستگي به خدا و نگرش هاي ناكارآمد بود. نتايج نشان داد كه تعلق مادي، نگرش هاي ناكارآمد و سبك دلبستگي اجتنابي به خدا مي توانند افسردگي را به صورت مثبت و معنادار پيش بيني كنند. تعلق مادي نيز به عنوان قوي ترين متغير شناسايي شد. نتايج حاكي از اين است كه اسلام داراي پتانسيل هاي زيادي براي تعريف متغيرهاي كليدي در تبيين افسردگي است.»

رابطه دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودكارآمدي با استرس
طليعه مقاله «رابطه دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودكارآمدي با استرس» بدين قرار است: «اين پژوهش با هدف بررسي رابطه دينداري، مقبوليت اجتماعي و خودكارآمدي، با استرس دانش آموزان دبيرستاني انجام شد. اين مطالعه، توصيفي تحليلي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش، دانش آموزان دبيرستاني شهر اروميه در سال تحصيلي 94-1393 بودند. از ميان آنان 360 نفر با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. آنان پرسش نامه هاي دينداري، مقبوليت اجتماعي، خودكارآمدي و استرس را تكميل كردند. داده ها با روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري تحليل شدند. يافته ها نشان مي دهد كه دينداري (36/0-r=)، مقبوليت اجتماعي (29/0-r=) و خودكارآمدي (41/0-r=) با استرس رابطه منفي و معنادار داشتند (01/0p≤). در يك مدل پيش بين خودكارآمدي، دينداري و مقبوليت اجتماعي توانستند 9/40 درصد از تغييرات استرس را پيش بيني كنند. سهم خودكارآمدي بيش از ساير متغيرها بود. با توجه به يافته ها خودكارآمدي، دينداري و مقبوليت اجتماعي مهم ترين پيش بيني كننده هاي استرس بودند. بنابراين، توصيه مي شود درمانگران و مشاوران به نشانه هاي متغيرهاي مذكور توجه كرده و بر اساس آنها برنامه هاي مناسبي براي كاهش استرس دانش آموزان طراحي كنند.»
انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸