روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
دانشگاه شيراز ميزبان كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت
 
دانشگاه شيراز ميزبان كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهيبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز فارس، دبير اجرايي كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي گفت: اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاورد هاي پژوهشي داخلي و خارجي و با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 22 خرداد در شيراز برگزار مي شود.
قاسم سليمي افزود: دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي، در چهار محور اصلي مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي و ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام پژوهش و فناوري، برگزار مي شود.
وي گفت: 130 چكيده مقاله دريافت و پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي شد.
دبير اجرايي كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي با بيان اين كه اين كنفرانس با 8 سخنران كليدي داخلي و خارجي برگزار مي شود افزود: 6 ميزگرد تخصصي با عناوين ارتقاي كيفيت آموزش عالي كشور از طريق سطح بندي دانشگاه ها، ارزيابي و ارتقاي كيفيت دانشگاهي: تجربه ناتك، سياست هاي توسعه آموزشي وزارت عتف و تاثير آن بر كيفيت آموزش عالي، درس هايي از تجربه ارزشيابي آموزش مهندسي در آموزش عالي ايران، فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي با تاكيد بر پيامد هاي ياددهي و يادگيري، و ارزيابي كيفيت در حوزه علم و فناوري؛ با حضور صاحبان نظر برگزارمي شود.
سليمي اضافه كرد: تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران، مدرسان و ساير ""دست اندركاران ژرف نگر"" در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و ياري رساندن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاي دانش و مهارت هاي افراد ذيربط از اهداف برگزاري كنفرانس است.
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸