روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
نگاهي معقول و اسلامي از ديدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغباني فرهنگ»
 
كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به كوشش« فرزاد جهان بين» است كه توسط نشر «نهضت نرم افزاري» وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.
كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به كوشش« فرزاد جهان بين» است كه توسط نشر «نهضت نرم افزاري» وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.به گزارش خبرگزاري شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري فرهنگ، امكان، ضرورت و چگونگي آن و حدود مداخله ي دولت در فرهنگ است. در پاسخ به اين سوالات، دو رويكرد رهاسازي فرهنگ و يكسان سازي فرهنگ مطرح شده است. اين دو رويكرد از منظر اسلامي نمي تواند مورد تاييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آيت الله خامنه اي، نگاه معقول اسلامي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغباني فرهنگ) در مديريت فرهنگ تبيين شده است.

عمده آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تلاش شده است نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع حفظ مي گردد.

از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق آيه شريفه، ""قل كل يعمل علي شاكلته""، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي تقسيم شد.شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تاثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.

بر اساس تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند.

مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل شد.

در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مولفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد.

اين پژوهش كه قبل از تبديل به كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در موسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي، دانشگاه شيراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع نخبگاني دانشگاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مولف از افكار رهبر معظم انقلاب و تلاش براي تبيين نگاه معقول اسلامي است. از اينرو از نقدها و ارزيابي ها استقبال مي گردد.

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.نگاهي معقول و اسلامي از ديدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغباني فرهنگ»

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به كوشش فرزاد جهان بين است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاري شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري فرهنگ، امكان، ضرورت و چگونگي آن و حدود مداخله ي دولت در فرهنگ است. در پاسخ به اين سوالات، دو رويكرد رهاسازي فرهنگ و يكسان سازي فرهنگ مطرح شده است. اين دو رويكرد از منظر اسلامي نمي تواند مورد تاييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آيت الله خامنه اي، نگاه معقول اسلامي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغباني فرهنگ) در مديريت فرهنگ تبيين شده است.

عمده آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تلاش شده است نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع حفظ مي گردد.

از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق آيه شريفه، ""قل كل يعمل علي شاكلته""، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي تقسيم شد.شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تاثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.

بر اساس تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند.

مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل شد.

در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مولفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد.

اين پژوهش كه قبل از تبديل به كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در موسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي، دانشگاه شيراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع نخبگاني دانشگاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مولف از افكار رهبر معظم انقلاب و تلاش براي تبيين نگاه معقول اسلامي است. از اينرو از نقدها و ارزيابي ها استقبال مي گردد.

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.نگاهي معقول و اسلامي از ديدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغباني فرهنگ»

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به كوشش فرزاد جهان بين است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاري شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري فرهنگ، امكان، ضرورت و چگونگي آن و حدود مداخله ي دولت در فرهنگ است. در پاسخ به اين سوالات، دو رويكرد رهاسازي فرهنگ و يكسان سازي فرهنگ مطرح شده است. اين دو رويكرد از منظر اسلامي نمي تواند مورد تاييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آيت الله خامنه اي، نگاه معقول اسلامي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغباني فرهنگ) در مديريت فرهنگ تبيين شده است.

عمده آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تلاش شده است نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع حفظ مي گردد.

از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق آيه شريفه، ""قل كل يعمل علي شاكلته""، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي تقسيم شد.شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تاثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.

بر اساس تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند.

مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل شد.

در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مولفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد.

اين پژوهش كه قبل از تبديل به كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در موسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي، دانشگاه شيراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع نخبگاني دانشگاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مولف از افكار رهبر معظم انقلاب و تلاش براي تبيين نگاه معقول اسلامي است. از اينرو از نقدها و ارزيابي ها استقبال مي گردد.

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.نگاهي معقول و اسلامي از ديدگاه باغبان انقلاب به مقوله فرهنگ در «باغباني فرهنگ»

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي به كوشش فرزاد جهان بين است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاري شبستان، از جمله مسائل مهم در عرصه فرهنگ، نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري فرهنگ، امكان، ضرورت و چگونگي آن و حدود مداخله ي دولت در فرهنگ است. در پاسخ به اين سوالات، دو رويكرد رهاسازي فرهنگ و يكسان سازي فرهنگ مطرح شده است. اين دو رويكرد از منظر اسلامي نمي تواند مورد تاييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تلاش شده است تا از منظر حضرت آيت الله خامنه اي، نگاه معقول اسلامي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:

باروش استنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، مدل مختار رهبر معظم انقلاب(باغباني فرهنگ) در مديريت فرهنگ تبيين شده است.

عمده آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تلاش شده است نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر معظم انقلاب فهم و ارائه شود.

باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع حفظ مي گردد.

از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق آيه شريفه، ""قل كل يعمل علي شاكلته""، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي تقسيم شد.شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تاثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.

بر اساس تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ ساز مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند.

مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل شد.

در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مولفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد.

اين پژوهش كه قبل از تبديل به كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در موسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي، دانشگاه شيراز و امام صادق(ع) در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع نخبگاني دانشگاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مولف از افكار رهبر معظم انقلاب و تلاش براي تبيين نگاه معقول اسلامي است. از اينرو از نقدها و ارزيابي ها استقبال مي گردد.

كتاب باغباني فرهنگي نگاهي معقول و اسلامي به مقوله فرهنگ از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه توسط نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقلاب اسلامي چاپ شده است.
منبع خبر:
شبستان
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸