روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تلاش هاي آموزش عالي ناظر بر ايجاد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم باشد
 
گروه اجتماعي ـ رئيس دانشگاه شيراز با اشاره به اينكه در مسير كيفي سازي نظام دانشگاهي راه هاي سعي و خطا را كم نرفته ايم، گفت: تلاش ها بايد ناظر بر ايجاد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم باشد.
گروه اجتماعي ـ رئيس دانشگاه شيراز با اشاره به اينكه در مسير كيفي سازي نظام دانشگاهي راه هاي سعي و خطا را كم نرفته ايم، گفت: تلاش ها بايد ناظر بر ايجاد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم باشد.

به گزارش ايكنا از فارس، حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز امروز، 22 خرداد در افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفي نظام دانشگاهي در شيراز با اشاره به اينكه تلاش ها بايد ناظر بر ايجاد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم باشد، گفت: امروز فرصت سعي و خطا از دست رفته و ما نيازمند انتخاب مسيري درست بر مبناي ارزيابي كيفي و پايداري كيفي فعاليت هاي دانشگاهي هستيم.
وي افزود: در مسير كيفي سازي نظام دانشگاهي راه هاي سعي و خطا را كم نرفته ايم و امروز نيازمند حركتي پايدار در اين بخش هستيم.
نادگران با تاكيد بر لزوم مدنظر قراردادن آمايش مراكز آموزش عالي در كنار آمايش سرزميني، توجه به همه جانبه نگري، برنامه محوري و داشتن سياستي پويا را در اين آمايش يادآور شد.
وي گفت: در كيفي سازي نظام دانشگاهي ايستگاه هاي مختلفي وجود دارد كه شامل شناخت و ايجاد كيفيت، بهبود و ارتقاي كيفيت، ارزيابي كيفيت و پايداري مستمر كيفيت است.
رئيس دانشگاه شيراز با تأكيد بر اينكه ارزيابي كيفيت و پايداري كيفيت، مهم ترين ايستگاه در اين مسير است، گفت: ارزيابي كيفيت بايد بر اساس شاخص هايي در مقوله هاي آموزش، پژوهش، فرهنگي و ديگر ابعاد باشد؛ بايد توان رصد فارغ التحصيلان و چگونگي مهارت افزايي را ايجاد كرد و استمرار بخشيد.
وي با بيان اينكه در ايستگاه پايداري كيفيت نيز بايد كيفيت آموزش عالي، از پايداري مناسبي برخوردار باشد، لزوم بهره مندي از تجارب را يادآور شد و تاكيد كرد: هر واحد آموزش عالي بايد از حداقل پايداري كيفي برخورار شود.
انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸