روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
كوتاه از فارس
 
به مناسبت د هه كرامت د ر مراسمي از د ختران موفق و افتخارآفرين شهرستان لارستان با حضور معاون استاند ار و فرماند ار ويژه لارستان تجليل شد . جليل حسني معاون استاند ار ضمن تقد ير و تشكر از د ختران فعال و ارزند ه و منتخب د ستگاه هاي اد اري و فعالان اجتماعي و فرهنگي شهرستان اظهار د اشت: خد ا را شكر د ختران لارستاني د ر عرصه هاي مختلف مي د رخشند و بايد به چنين د ختراني كه د ر د امان ماد ران نجيب و پد ران فد اكار پرورش مي يابند افتخار كرد ه و لارستان از اين نظر شاخص است.
محمد انصاري جابري رييس ستاد معين بنياد مسكن استان فارس د ر استان خوزستان گفت: بنياد مسكن فارس به عنوان يك نيروي جهاد ي همچنان به سيل زد گان منطقه گوريه شهرستان شوشتر خوزستان ارائه خد مت مي كند .
با مشاركت ستاد معين بنياد مسكن استان فارس تعميرات بيش از نيمي از واحد هاي آسيب د يد ه از سيل خوزستان به پايان رسيد . عطا ا... زماني مد يركل بنياد مسكن استان فارس گفت: بنياد مسكن استان فارس به عنوان ستاد معين بازسازي استان خوزستان كار ارزيابي و برآورد خسارت ها و همچنين مساعد ت د ر بازسازي مناطق آسيب د يد ه از سيل فرورد ين ماه امسال را د ر شهرهاي گوريه و شعيبيه شهرستان شوشتر د ر استان خوزستان را به عهد ه د ارد .
همزمان با د هه پر بركت كرامت جلسه آگاه سازي با موضوع شناخت فرقه هاي نوظهور و مقابله با اين فرق با سخنراني حجت الاسلام محسن روحاني امام جمعه شهر خفر د ر مسجد امام حسن مجتبي(ع) تيپ37 زرهي برگزار شد .
به همت شهرد اري منطقه د و ارد وي د انش آموزان تيم فوتبال شهرك بهار به مناسبت د هه كرامت و به منظور توجه و رسيد گي شهرد ار منطقه د و به محله هاي كم برخورد ار، د ر باغ شمس برگزار شد . د ر اين برنامه يك روزه بهرامي نژاد شهرد ار منطقه د و به همراه تعد اد ي از مسئولين و تعد اد ي از ياوران شوراي محل حضور د اشتند .
يك د ستگاه كاميون بنز 10 تن حامل گوجه فرنگي به هنگام حركت د ر د روازه قرآن به د ليل نامشخصي با تير برق برخورد كرد و واژگوني كاميون را رقم زد .
مد يركل بنياد مسكن استان فارس د ر همايش توسعه روستايي اعلام كرد روستاهاي فارس رتبه هاي برتر د ر توسعه روستايي د ارند .عطاءا... زماني گفت: اين جايگاه با كمك همه مسئولان و د لسوزان براي ارائه خد مات بيشتر به روستاييان و نيروهاي جهاد ي و خد وم به ويژه فرماند اران، بخشد اران و د هياران به وجود آمد ه است.
رييس شبكه بهد اشت و د رمان شهرستان مُهر گفت: بخش جراحي بيمارستان فاطمه زهرا(س) اين شهرستان از خرد اد امسال فعال شد ه است. سيد حسن خليلي د ر گفت و گو با ايسنا افزود : با توجه به موقعيت استراتژيك شهرستان مُهر و قرار گرفتن آن د ر مسير سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر، نياز به خد مات تخصصي بيمارستاني همواره احساس مي شد . او اد امه د اد : بيمارستان فاطمه زهرا(س)، تنها و قد يمي ترين بيمارستان شهرستان هاي مهر و لامرد محسوب مي شود كه براي مد ت ها اتاق عمل و بخش جراحي آن غيرفعال شد ه بود .
مد ير بورس منطقه اي استان فارس گفت: د ر يك هفته اخير 151 ميليون و 533 هزار سهم به ارزش 719 ميليارد ريال مباد له شد .كرشمه ترابيان با بيان اينكه اين تعد اد سهام متعلق به 381 شركت است، گفت: د ر د وره مورد نظر د ر مجموع ، براي 400 نفر نيز كد سهامد اري جد يد صاد ر شد ه است.
طرح واكسيناسيون رايگان د ام عليه بيماري لمپي اسكين د ر استان فارس آغاز شد ه است.معاون سلامت اد اره كل د امپزشكي استان فارس گفت: 17 كانون د رگيري با اين بيماري تاكنون د ر استان بويژه شهرستان هاي كازرون، مرود شت، كوار، شيراز، جهرم و لارستان شناسايي شد ه است.بستانيان تصريح كرد : لمپي اسكين يك بيماري هشد ار د هند ه است و به محض مشاهد ه علايم مشكوك به اين بيماري، د امد اران، بايد سريعاً آن را به نزد يك ترين مركز د امپزشكي اطلاع د هند تا اقد امات كنترلي بر روي بيماري اعمال شود .
مرحله استاني هشتمين د وره مسابقات مناظره د انشجويي جهاد د انشگاهي فارس به همت معاونت فرهنگي برگزار شد . به گزارش ايسنا، ژيلا علي پوريان مد ير اجرايي مسابقات ملي مناظره د انشجويان جهاد د انشگاهي فارس، د ر اين خصوص گفت: هشتمين د وره مسابقات مناظره د انشجويي با نشان خواجه نصرالد ين طوسي، برنامه ريزي و برگزار شد و عنوان مبحث پاياني اين د وره از مسابقات مناظره د انشجويي د ر فارس «مهمترين راه حل مبارزه با فرار مغزها، بهبود شرايط راه اند ازي كسب و كارهاي د انش بنيان است» بود و گروه ياران از د انشگاه پيام نور شيراز، به عنوان گروه پيروز اين د وره شناخته شد .
مد يركل تعزيرات حكومتي فارس گفت: شركت تجاري متخلف به استرد اد ارز و تعليق كارت بازرگاني محكوم شد . علي مبشري اظهار كرد : با شكايت يكي از بانك هاي استان از يك شركت تجاري مبني بر انجام ند اد ن تعهد ات ارزي، رسيد گي به موضوع د ر د ستور كار يكي از شعب تعزيرات حكومتي استان قرار گرفت. با مشخص شد ن تخلف مد يرعامل شركت، وي با حكم شعبه رسيد گي كنند ه به استرد اد مبلغ 164 هزار يوان به بانك شاكي و تعليق كارت بازرگاني به مد ت 6 ماه محكوم شد .
شركت توزيع نيروي برق شيراز د ر كنار ساير د ستگاه هاي خد مات رسان، حضوري پررنگ د ر طرح محله هاي عمود ي د ارد .
سيد باقر احمد ي مد ير روابط عمومي توزيع برق شيراز گفت: كارشناسان اين شركت د ر طرح محله هاي عمود ي به ارائه آموزش هايي د ر خصوص مد يريت مصرف و ايمني برق واحد هاي مسكوني آپارتماني با روش چهره به چهره به ساكنان مي پرد ازند .
دكتر علي سلطاني استاد تمام دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز با همكاري تعدادي از پژوهشگران بين المللي در تاليف كتاب انگليسي زبان مرتبط با شهرهوشمند مشاركت نمود.
به گزارش روابط عمومي شركت آبفا شيراز، به علت نصب سه راهه از ساعت 9 تا 14 فرد ا ساكنين مناطق شهرك گلستان، بولوار پيام نور، كوي استاند اري، شهرك پيام مخابرات، اراضي ارتش، د انشگاه پيام نور و تمامي فرعي هاي منشعب د ر محد ود ه مذكور با قطع يا افت فشار آب روبه رو خواهند شد .

/انتهاي متن/
 
تاریخ: ۲۴/۰۴/۱۳۹۸