روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
افزايش كمسيون هاي اتاق بازرگاني فارس
 
افزايش كمسيون هاي اتاق بازرگاني فارسبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز فارس، رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها در نشست با كارشناسان و فعالان اين حوزه گفت : در دور نهم اتاق بازرگاني فارس كميسيون هاي جديد تشكيل مي شود كه بازو هاي مشورتي و اتاق فكر بخش خصوصي هستند.
سهيلا محبي گفت: حمايت قضايي، مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي از جمله كميسيون هاي جديد است .
وي افزود: كميسيون حمايت قضايي دو كار گروه دارد و برنامه اين كارگروه ها با حضور بخش دولتي، خصوصي و متخصصين و اساتيد دانشگاه نيازسنجي و براساس آن راهكار ها و پيشنهاد هاي اصلاحي ارائه مي شود.
محبي افزود: در اين كميسيون مشكلات فعالان اقتصادي از جمله مشكلات بانكي، ممنوع خروجي، مسائل تعزيري و صادر نشدن دست چك بررسي مي شود تا به حداقل برسانيم.
وي درباره مسئوليت هاي اجتماعي و مالكيت فكري و معنوي هم گفت: قوانين و موارد قانوني در اين باره وجود دارد، اما ميزان عملياتي و اجرايي شدن آن جاي تامل بسيار است.
معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري استان هم در اين نشست گفت: تثبيت مالكيت نقش ممتازي براي توسعه پايدار دارد و حقوق مالكيت جز شاخص هاي توسعه در سطح بين الملل محسوب مي شود.
نجيبي گفت: شايد دليل پايين بودن رتبه ايران در بخش مالكيت فكري و چالش و رتبه پايين ايران اين است كه بخش خصوصي و يا نهاد هاي اقتصادي بخش دولتي اجراي قوانين مالكيت فكري را به عنوان يك باور و مطالبه عمومي از حاكميت و دولت در خواست نمي كنند و يا ناقص مطالبه كردند.
وي گفت: ابتدا بايد فرهنگ تثبيت مالكيت فكري و فيزيكي توسعه پيدا كند تا اين موضوع بستري براي اجراي قانون و تثبيت قوانين جديدتر و جامع تر و كامل تر شود.
معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري فارس گفت: احترام به مالكيت بايد به عنوان مطالبه عمومي مردمي درآيد سپس در اين كارگروه، نظام حاكميت و نهاد هاي دولتي و عمومي و خصوصي تشكل هاي صنفي به عنوان يك مطالبه خاص بين اقشار اقتصادي مطرح شود.
عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در اين نشست گفت: شركت ها در حوزه مالكيت فكري و مسئوليت اجتماعي در حال انحصار يا رقابت هستند كه در حالت انحصار، به حوزه مالكيت فكري توجه نمي شود، اما در حوزه رقابتي به مالكيت فكري توجه مي شود.
وي گفت: اگر در بنگاه هاي اقتصادي شرايط رقابتي درست و سالم داشته باشيم مي توانيم به مالكيت فكري و معنوي در شركت ها بپردازيم.
 
تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۸