روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ايجاد فضاي رقابتي به حفظ مالكيت فكري كمك مي كند
 
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني فارس، مهندس سهيلا محبي رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها در نشست با كارشناسان و فعالان اين حوزه كه در اتاق بازرگاني فارس برگزار شد، بيان كرد: در دور نهم اتاق بازرگاني فارس شاهد تغييرات شايسته اي هستيم. وي با بيان نقش اهميت كميسيون ها به عنوان بازوهاي مشورتي و اتاق فكر بخش خصوصي گفت: يكي از تغييرات مهم و عمده اي كه قرار است اتفاق بيفتد، تشكيل كميسيون هايي است كه تاكنون وجود نداشته است. محبي با بيان اينكه يكي از اين كميسيون ها، كميسيون حمايت قضايي، مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي است، افزود: با تعامل فعال با دستگاه هاي متناظر جهت تأمين حمايت هاي نظارتي، ثبتي، قضايي و ملاحظات اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي و متقابل آن بررسي قوانين و مقررات حوزه هاي كسب و كار تلاش مي شود موانع توليد برطرف و شرايط براي كسب و كار بهتر تسهيل شود. رئيس كميسيون حمايت قضايي اتاق بازرگاني فارس عنوان كرد: با استفاده از ظرفيت هاي موجود مي توانيم از نمايندگان سه قوا در استان و اساتيد دانشگاه حاضر در جلسه بيشترين بهره را ببريم. وي با بيان اينكه با نامناسب بودن توليد و عوامل مؤثر در آن رسيدن به توسعه پايدار شدني نيست، تصريح كرد: مأموريت و مسئوليت يكايك ما اين است كه با استفاده از تمام پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود تا حد ممكن براي ايجاد توسعه و به تبع آن اشتغال پايدار و برون رفت از مخاطرات اقتصادي بسترسازي كنيم. وي با بيان اينكه كميسيون حمايت قضايي دو كارگروه دارد، گفت: برنامه اين كارگروه ها با حضور بخش دولتي، خصوصي و متخصصان و اساتيد دانشگاه نيازسنجي مي شود، مسائل و مشكلات احصا و براساس آن راهكارها و پيشنهادهاي اصلاحي ارائه مي شود. محبي افزود: در اين كميسيون مشكلات فعالان اقتصادي از جمله مشكلات بانكي، ممنوع خروجي، مسائل تعزيري و عدم صدور دست چك بررسي مي شود و اميدواريم بتوانيم اين گونه مشكلات را به حداقل برسانيم. وي درباره مبحث مسئوليت هاي اجتماعي و مالكيت فكري و معنوي نيز گفت: قوانين و موارد قانوني در اين باره وجود دارد اما اينكه تا چه اندازه عملياتي و اجرايي شده جاي تأمل بسيار است. محبي افزود: حتي گام هاي اوليه حاكميت فكري و معنوي با تزلزل برداشته شده و نياز است كه بستر و فرهنگ اين امر از طريق آموزش فراهم شود و به آن توجه ويژه اي كرد. نجيبي، معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري استان نيز در اين نشست گفت: تثبيت مالكيت نقش ممتازي در جهت توسعه پايدار دارد و حقوق مالكيت جز شاخص هاي توسعه در سطح بين الملل محسوب مي شود. عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در اين نشست با توضيح كاملي از بحث مالكيت فكري در حوزه اقتصادي گفت: شركت ها در حوزه مالكيت فكري و مسئوليت اجتماعي در 2 حالت قرار دارند يا در حال انحصار هستند يا رقابت؛ در حالت انحصار توجه به حوزه مالكيت فكري رخ نمي دهد اما در حوزه رقابتي اين امر محقق مي شود.
 
تاریخ: ۲۶/۰۴/۱۳۹۸