روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
كدام نمايندگان در لابي براي كسب بودجه بيشتر براي دانشگاه شهر خود عملكرد بهتري داشتند؟
 
تغيير بودجه جاري دانشگاه ها هنگام تصويب در مجلس نشان مي دهد از بين 154دانشگاهي كه از دولت بودجه مي گيرند بودجه 86 دانشگاه افزايش يافته است و حتي بودجه 7 دانشگاه بيشتر از 100 درصد افزايش را تجربه كرده است.


شعارسال: تغيير بودجه جاري دانشگاه ها هنگام تصويب در مجلس نشان مي دهد از بين 154دانشگاهي كه از دولت بودجه مي گيرند بودجه 86 دانشگاه افزايش يافته است و حتي بودجه 7 دانشگاه بيشتر از 100 درصد افزايش را تجربه كرده است.

نسبت رقم بودجه مصوب هر دانشگاه به رقم بودجه آن در لايحه پيشنهادي دولت مي تواند معياري باشد كه قدرت چانه زني نمايندگان مجلس براي كسب بودجه جاري بيشتر براي دانشگاه هاي شهر و استان خود را به نمايش بگذارد.

مقايسه اين نسبت در بودجه 1398 نشان مي دهد مركز آموزش عالي بوكان با نسبت 30100% درصدي بودجه مصوب به بودجه پيشنهادي لايحه در صدر دانشگاه هاي كشور از نظر افزايش بودجه تصويبي در مجلس قرار گرفته است. بودجه اين دانشگاه در لايحه 1398، 50 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود در حالي كه در قانون بودجه به بيش از 1.5 ميليارد تومان رسيده است. اين نسبت براي مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب 301% درصد، دانشگاه اهل بيت 267%، مركز آموزش عالي شهرضا 201%، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 200%، دانشگاه جنگ، فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران 200%، دانشگاه هاي افسري ارتش 200%، مركز آموزش عالي محلات (ويژه پسران) 199%، دانشگاه شهيد مطهري 184%، دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين 167%، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 167%، دانشگاه مذاهب اسلامي 161%، دانشگاه امام صادق 158%، مجتمع دانشگاهي گچساران 157% و جامعه المصطفي العالميه 152% است.

زماني كه بودجه سال هاي مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنيم متوجه عدم توازن در افزايش و كاهش بودجه بعضي دانشگاه ها در سال هاي مختلف مي شويم. عوامل زيادي در اين امر تاثير گذارند. از جمله اين موارد عدم شفافيت در سه مرحله لايحه، مصوب و عملكرد بودجه است. دولت در مرحله اول با كمك دستگاه هاي اجرايي بودجه را تهيه مي كند. سند بودجه در سازمان برنامه و بودجه نهايي مي شود و سپس لايحه بودجه در هيات وزيران تصويب و تقديم مجلس مي شود. در مرحله دوم لايحه بودجه در مجلس در كمسيون هاي تخصصي بررسي مي شود سپس در كميسيون تلفيق بودجه تصويب مي شود و بعد در صحن علني بررسي مي شود. در اين گزارش نقش چاني زني براي افزايش بودجه دانشگاه ها هنگام تصويب لايحه پيشنهادي دولت در مجلس با كمك آمار بودجه تحليل مي شود.

عضويت نمايندگان در كميسيون بودجه و كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز در اختصاص بودجه به استان هاي حوزه ي انتخابيه نمايندگان بي تاثير نيست.

مي توان منفعت رساني به يك گروه خاص را به عنوان انگيزه نمايندگان شناسايي كرد مثلا ويژگي كه در رفتار نمايندگان با هدف افزايش احتمال انتخاب مجدد صورت مي گيرد و نماينده را ترغيب مي كند كه نفع گروه خاص را بر نفع عمومي ترجيح دهد. نظام انتخاباتي غير حزبي ايران سبب مي شود هر يك از نمايندگان داراي تعلقات ملي و منطقه اي، گرايش ها، تخصص ها و تجارب خاص خود باشند كه اين باعث مي شود خواسته هاي منحصر به فردي داشته باشند و موضوعات خاصي را در مجلس پيگيري كنند.

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (نياوران) به رياست محمد نهاونديان كه به سبب جايگاه خود در دولت، نسبت 167% در سال 1398 را تجربه كرده، مجتمع دانشگاهي گچساران حوزه انتخابيه غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون بودجه و كميسيون تلفيق بودجه مجلس با نسبت 157%، مركز آموزش عالي بوكان حوزه انتخابيه محمدقسيم عثماني عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس با نسبت 30100% و مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب حوزه انتخابي جهانبخش محبي نيا، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو كمسيون تلفيق بودجه، با نسبت 301% در بودجه امسال نيز تاحدودي گوياي همين امر است.

نسبت رقم بودجه جاري مصوب هر دانشگاه به رقم بودجه آن در لايحه پيشنهادي دولت در سال 1398 ميليارد تومان

شماره

عنوان

لايحه

مصوب

نسبت رقم مصوب مجلس به لايحه دولت (قدرت چانه زني در مجلس)

1

مركز آموزش عالي بوكان

0.0

1.5

30100%

2

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب

3.5

10.5

301%

3

دانشگاه اهل بيت

4.7

12.6

267%

4

مركز آموزش عالي شهرضا

4.0

8.0

201%

5

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

14.0

28.0

200%

6

دانشگاه جنگ، فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران

3.4

6.8

200%

7

دانشگاه هاي افسري ارتش

34.0

68.0

200%

8

مركز آموزش عالي محلات (ويژه پسران) 1

8.1

16.1

199%

9

دانشگاه شهيد مطهري

8.0

14.7

184%

10

دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين 1

54.0

90.0

167%

11

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

37.5

62.5

167%

12

دانشگاه مذاهب اسلامي

11.5

18.5

161%

13

دانشگاه امام صادق

8.0

12.7

158%

14

مجتمع دانشگاهي گچساران

5.3

8.3

157%

15

جامعه المصطفي العالميه

200.0

303.5

152%

16

دانشگاه جامع امام حسين 1

127.0

186.0

146%

17

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

42.2

61.7

146%

18

دانشگاه علوم و معارف قرآني

22.0

28.5

130%

19

دانشگاه عالي دفاع ملي

17.7

22.7

128%

20

دانشكده فني و مهندسي گرمسار

7.2

9.2

128%

21

مركز آموزش عالي لار

3.6

4.6

127%

22

دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي

8.1

10.1

125%

23

دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام

4.8

5.8

121%

24

جهاد دانشگاهي ـ كمك به دانشگاه علم و فرهنگ

7.4

8.9

120%

25

دانشگاه بزرگمهر قائنات

11.2

13.2

118%

26

دانشگاه معارف اسلامي

8.5

9.8

115%

27

مجتمع آموزش عالي سراوان

26.6

30.6

115%

28

دانشگاه صنعتي اراك

15.1

17.1

113%

29

دانشگاه آيت الله حائري ميبد

15.5

17.5

113%

30

دانشگاه صنعتي همدان

16.2

18.2

112%

31

مركز آموزش مديريت دولتي

16.6

18.6

112%

32

دانشگاه صنعتي قم

16.8

18.8

112%

33

دانشگاه صنعتي بيرجند

16.9

18.9

112%

34

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

17.0

19.0

112%

35

دانشگاه تفرش

26.6

29.6

111%

36

دانشگاه صنعتي شريف

207.0

230.0

111%

37

دانشگاه ياسوج

79.1

87.6

111%

38

دانشكده علوم انساني حضرت معصومه 1

11.1

12.1

109%

39

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

112.5

122.5

109%

40

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

35.5

38.5

108%

41

دانشگاه فسا

12.5

13.5

108%

42

دانشگاه هنر

50.0

54.0

108%

43

دانشگاه شهيد بهشتي

254.2

273.2

107%

44

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

24.3

26.1

107%

45

دانشگاه بناب

27.0

29.0

107%

46

دانشگاه فرهنگيان

419.4

449.4

107%

47

دانشگاه گلستان

34.8

37.1

106%

48

دانشگاه علامه طباطبايي

157.0

166.0

106%

49

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

79.2

83.2

105%

50

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

59.6

62.6

105%

51

دانشگاه صنعتي اميركبير

205.5

215.5

105%

52

دانشگاه تهران

679.5

712.5

105%

53

دانشگاه تبريز

257.1

269.4

105%

54

دانشگاه ولايت

42.7

44.7

105%

55

داشنگاه شهيد رجايي

65.2

68.2

105%

56

دانشگاه بوعلي سينا

155.0

162.0

105%

57

دانشگاه تربيت مدرس

289.5

302.5

104%

58

دانشگاه بيرجند

134.1

140.1

104%

59

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان (صنعتي)

22.9

23.9

104%

60

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان

24.0

25.0

104%

61

دانشگاه صنعتي جندي شاپور

28.0

29.0

104%

62

دانشگاه خوارزمي

169.6

175.6

104%

63

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

56.6

58.6

104%

64

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

184.9

190.9

103%

65

دانشگاه ايلام

61.7

63.7

103%

66

دانشگاه زابل

140.1

144.6

103%

67

دانشگاه علم و صنعت ايران

181.5

186.5

103%

68

دانشگاه مراغه

36.4

37.4

103%

69

دانشگاه يزد

149.7

153.7

103%

70

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

38.4

39.4

103%

71

دانشگاه پيام نور

447.7

458.2

102%

72

دانشگاه قم

88.1

90.1

102%

73

دانشگاه مازندران

132.8

135.8

102%

74

دانشگاه صنعتي اصفهان

186.5

190.5

102%

75

دانشگاه فردوسي مشهد

302.3

308.3

102%

76

دانشگاه رازي

159.2

162.2

102%

77

دانشگاه سيستان و بلوچستان

169.5

172.5

102%

78

دانشگاه كردستان

119.8

121.8

102%

79

دانشگاه گيلان

186.2

189.2

102%

80

دانشگاه محقق اردبيلي

129.1

131.1

102%

81

دانشگاه الزهراء 0

129.4

131.4

102%

82

دانشگاه فني و حرفه اي

753.5

763.5

101%

83

دانشگاه اراك

76.3

77.3

101%

84

دانشگاه خليج فارس

80.9

81.9

101%

85

دانشگاه شيراز

265.9

268.9

101%

86

دانشگاه شهيد چمران اهواز

225.1

227.1

101%

87

آموزشكده نقشه برداري

2.3

2.3

100%

88

دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار (مركز آموزش عالي 1395)

4.8

4.8

100%

89

دانشكده علوم انساني حضرت نرجس 1

3.4

3.4

100%

90

دانشكده فني و مهندسي فناوري هاي نوين سبزوار حضرت زينب (ويژه خواهران)1

2.7

2.7

100%

91

دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

11.6

11.6

100%

92

دانشكده كشاورزي شيروان

5.4

5.4

100%

93

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب (سال 95 مجتمع آموزش عالي داراب)

5.7

5.7

100%

94

دانشكده محيط زيست

14.9

14.9

100%

95

دانشگاه اردكان

19.7

19.7

100%

96

دانشگاه اروميه

193.6

193.6

100%

97

دانشگاه اصفهان

213.9

213.9

100%

98

دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي ـ امام باقر (ع) 1

5.7

5.7

100%

99

دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي 0

32.2

32.2

100%

100

دانشگاه بجنورد

35.6

35.6

100%

101

دانشگاه بين المللي امام خميني 1

104.1

104.1

100%

102

دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل

8.2

8.2

100%

103

دانشگاه جهرم

18.6

18.6

100%

104

دانشگاه جيرفت

26.8

26.8

100%

105

دانشگاه حكيم سبزواري

75.2

75.2

100%

106

دانشگاه دامغان

50.7

50.7

100%

107

دانشگاه زنجان

130.5

130.5

100%

108

دانشگاه سلمان فارسي (كازرون)1

13.1

13.1

100%

109

دانشگاه سمنان

127.9

127.9

100%

110

دانشگاه شاهد

109.1

109.1

100%

111

دانشگاه شهركرد

111.2

111.2

100%

112

دانشگاه صنعتي اروميه

28.2

28.2

100%

113

دانشگاه صنعتي سهند

63.7

63.7

100%

114

دانشگاه صنعتي سيرجان

18.4

18.4

100%

115

دانشگاه صنعتي شاهرود

113.6

113.6

100%

116

دانشگاه صنعتي شهداي هويزه

5.0

5.0

100%

117

دانشگاه صنعتي شيراز

35.8

35.8

100%

118

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

16.6

16.6

100%

119

دانشگاه علم و فناوري مازندران (بهشهر)

16.8

16.8

100%

120

دانشگاه علوم انتظامي

13.5

13.5

100%

121

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

82.1

82.1

100%

122

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

31.3

31.3

100%

123

دانشگاه فرزانگان سمنان (ويژه خواهران) 1

2.1

2.1

100%

124

دانشگاه كاشان

103.5

103.5

100%

125

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين (خوزستان) 1

46.9

46.9

100%

126

دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) 1

10.0

10.0

100%

127

دانشگاه گنبد

33.8

33.8

100%

128

دانشگاه لرستان

108.2

108.2

100%

129

دانشگاه ملاير

54.2

54.2

100%

130

دانشگاه نيشابور

14.2

14.2

100%

131

دانشگاه وليعصر رفسنجان

86.2

86.2

100%

132

دانشگاه هرمزگان

65.3

65.3

100%

133

دانشگاه هنر اصفهان

39.2

39.2

100%

134

دانشگاه هنر شيراز

4.0

4.0

100%

135

مجتمع آموزش عالي بم

11.3

11.3

100%

136

مجتمع آموزش عالي زرند

4.7

4.7

100%

137

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (ويژه دختران) 1

3.3

3.3

100%

138

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

12.1

12.1

100%

139

مجتمع آموزش عالي گناباد

16.7

16.7

100%

140

مركز آموزش روابط بين الملل

1.4

1.4

100%

141

مركز آموزش عالي استهبان

3.2

3.2

100%

142

مركز آموزش عالي اقليد

4.4

4.4

100%

143

مركز آموزش عالي تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان

36.5

36.5

100%

144

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا

11.7

11.7

100%

145

مركز آموزش عالي فيروزآباد

2.3

2.3

100%

146

مركز آموزش عالي لامرد

2.5

2.5

100%

147

مركز آموزش عالي ممسني

1.6

1.6

100%

148

مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور

13.9

13.9

100%

149

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ دانشكده علمي ـ كاربردي پست و مخابرات

3.0

3.0

100%

150

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ كمك به مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي مهارت

1.2

1.2

100%

151

دانشگاه تربت حيدريه

16.1

20.1

125%

152

دانشگاه بروجرد

0.0

2.0

0%

153

دانشگاه جامع علمي كاربردي

0.0

31.6

0%

154

موسسه آموزش عالي علمي _ كاربردي صنعت آب و برق (كمك)1

0.0

14.20%سايت شعار سال،
منبع خبر:
شعار سال
 
تاریخ: ۲۹/۰۴/۱۳۹۸