روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
برگزاري هشتمين دوره جشنواره فاوا با شعار «فناوري اطلاعات و ارتباطات، پيشران تحول اقتصاد ديجيتال
 
اعضاي سنديكاي صنعت مخابرات ايران و اعضاي اتحاديه صادركنندگان خدمات فني مهندسي ، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران در هشتمين دوره جشنواره فاوا درخشيدند.
اقتصادگردان - هشتمين جشنواره ارتباطات و فناوري اطلاعات (فاوا) و جايزه ملي كيفيت ارتباطات و فناوري اطلاعات صبح امروز مورخ 29 تبر با حضور وزير ارتباطات، رييس سازمان ملي استاندارد ، سرپرست معاونت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، مدير عامل مخابرات ايران ، اعضاي سنديكاي صنعت مخابرات ايران و اعضاي اتحاديه صادركنندگان خدمات فني مهندسي ، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران در سالن كنفرانس شماره 1 نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي IRICTU دكتر ستار هاشمي سرپرست معاونت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم هشتمين دوره جشنواره فاوا و جايزه ملي كيفيت بيان نمود كه ايجاد فضاي رقابتي سالم و همراه با شور و نشاط يكي از اهدافي است كه با برگزاري اين جشنواره دنبال مي شود، و ايجاد اين فضا نقشي كليدي در رشد و توسعه حوزه فاوا ايجاد مينمايد .
هاشمي با بيان اينكه در توسعه پايدار شناسايي نخبگان حوزه يكي از مباحث مورد توجه است، خاطرنشان كرد: در جشنواره فاوا يكي از هدف گذاري ها، به صورت ويژه شناسايي نخبگان و شركت هاي برتر بوده است كه به نحوي از فعاليت آنها تقدير كنيم.
هاشمي با اشاره به شركت كنندگان درهشتمين دوره جشنواره فاوا اظهار نمود: مجموعا 293 شركت در محورهاي مختلف اين جشنواره شركت كردند كه 51 شركت كننده شايسته تقدير قرار گرفتند.
جايزه ملي كيفيت استاندارد نيز با هدف حركت به سمت نظام مديريت كيفيت جامع، ارزيابي نظام مند توسط سازمان ها، شناسايي سازمان هاي موفق و ايجاد رقابت در سازمان ها براي بهبود مستمر ارائه مي شود

هاشمي همچنين با اشاره به تاريخچه شعارهاي هفت دوره گذشته جشنواره فاوا عنوان كرد : نگاهي كه الان شاهد آن هستم حركت به سمت تحول ديجيتال است. اهميت تحول و اقتصاد ديجيتال تا آنجا است كه به زودي بسياري از شئونات زندگي بشر را در بر مي گيرد و اگر آمادگي آن را نداشته باشيم ما را در ورطه خود مي برد.
سرپرست معاونت نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به شش محور برگزاري هشتمين جشنواره فاوا گفت: تفاوت اين جشنواره با دوره هاي گذشته تمركز ويژه به مبحث استارت آپ ها در حوزه ICT و ايجاد محوري تحت عنوان فناوري فضايي و خدمات فضا پايه بوده است.
هاشمي در پايان با اشاره به بسته هاي حمايتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي حمايت از برگزيدگان اين جشنواره گفت: وزارت ارتباطات با هدف ترويج، ارتقا جشنواره در چهار محو كلي بسته هايي را براي حمايت از برندگان دو جشنواره در نظر گرفته است
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، شركت كنندگان در اين جشنواره در بخش استارت آپ برتر حوزه ICT حدود 45 شركت ، در محور دستگاه برتر در ارائه خدمات الكترونيكي 110 شركت و در محور توسعه كسب و كار در حوزه فاوا نيز 45 شركت ، در بخش پژوهش هاي منتهي به فناوري 40 شركت ، در محور شركت هاي برتر IT در توسعه اقتصادي ، 33 شركت و در بخش فناوري فضايي و خدمات فضا پايه نيز 20 شركت مورد ارزيابي قرار گرفته و با بررسي وضعيت شركت هاي متقاضي در جشنواره و ارزيابي آنها با شاخص هاي تدوين شده نتايج به شرج ديل بوده است .
در بخش استارت آپ هاي برتر در زير گروه هاي نوآوري در مدل كسب و كار يك شركت، در زير گروه نوآوري در تكنولوژي دو شركت و در زير گروه نوآوري در خدمت يا محصول نيز يك شركت داراي رتبه شدند.
در بخش دستگاه برتر در ارائه خدمات الكترونيكي با مسووليت سازمان فناوري اطلاعات، سه شركت به رتبه هاي نخست تا سوم دست يافتند و هفت شركت نيز شايسته تقدير شدند.
در محور توسعه كسب و كار در حوزه فاوا نيز كه با مسووليت سنديكاي صنعت مخابرات ايران ارزيابي شده است ، در زيرگروه هاي فناوري هاي تجاري، راه حل هاي جامع و خريدار برتر محصول داخلي، 15 شركت به عنوان رتبه هاي نخست تا سوم و شايسته تقدير اعلام شدند.

برگزيدگان بخش پژوهش هاي منتهي به فناوري كه مسووليت انتخاب آنها را پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات بر عهده داشت، در زيرگروه هاي پژوهش هاي تسهيل گر دسترسي به فناوري، پژوهش منتهي به محصول يا خدمت و ايده ها، نيز 10 شركت بوده اند كه رتبه هاي نخست تا سوم و شايسته تقدير را به دست آوردند.
همچنين، در محور فناوري فضايي و خدمات فضا پايه در زيرگروه هاي طرح هاي پژوهشي حوزه فناوري فضايي، استارت آپ ها و طرح هاي پژوهشي حوزه سنجشي، 10 شركت رتبه هاي برتر را كسب كردند.
در بخش شركت هاي برتر IT كه مسووليت انتخاب آنها با سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور بود ه است نيز در زيرگروه هاي شركت برتر در توسعه اقتصادي و شركت با بالاترين رشد در توسعه اقتصادي دو شركت به عنوان برترين شركت ها انتخاب شدند

.
در اين مراسم همچنين نيره پيروزبخت ، رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اين كه كيفيت از چهار محور مرغوبيت، قيمت، سرعت و نوآوري تشكيل شده، گفت: هر كدام از اين موارد مي تواند در شناساندن مفهوم اصلي كيفيت كمك كند. در بعضي از رسانه ها و سايت ها عنوان مي شود كه كيفيت بايد با رعايت قيمت باشد و در آن صورت خيالمان از رضايت مشتري جمع مي شود

ريس سازمان ملي استاندارد با تاكيد بر لزوم وجود قوانين و مقررات ملي و بين المللي در راه رسيدن به كيفيت لازم براي رقابت پذيري، خاطرنشان كرد: همچنين تفكر و فرهنگ استانداردسازي بايد در كشور ما راه بيفتد و نهادينه شود. ما نيز بايد بتوانيم در رقابت جهاني شركت كنيم

پيروز بخت خاطرنشان كرد: نبايد با فناوري هاي نوين به صورت كوركورانه برخورد كنيم. بسياري از ما كنترل فرزندانمان براي استفاده از فضاي مجازي را نداريم، زيرا دانش و استاندارهاي لازم را نداريم؛ بايد توجه كنيم نوآوري راهبرد سازمان جهاني استاندارد و محصولات فناوري در حوزه استاندارد پيشتاز است
پيروزبخت در پايان سخنانش اظهار كرد: اميدواريم بتوانيم با معاونت علمي فناوري و وزارت ارتباطات، مصوبه هاي خوبي در باب استفاده از فناوري هاي جديد داشته باشيم. همانطور كه با معاونت علمي كار جديدي درباره استارت آپ ها شروع كرديم و استانداردهاي مربوط به كسب وكارها را شناسايي و گواهي داديم. همچنين آمادگي داريم در حوزه محصولات و فناوري هاي نوين در مصوبه هاي لازم را از شوراي عالي استاندارد بگيريم

در پايان اين مراسم و قبل از اهداي جوايز وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ، با اشاره به اينكه كيفيت حق الناس است و بايد به آن باتوجه داشت، گفت: عقل سالم در بدن سالم است و سازماني كه فرآيندهاي كيفي درستي نداشته باشد نمي تواند كيفيت درست به مردم ارائه دهد

آذري جهرمي افزود: در عصر فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد ديجيتال توجه به كيفيت و شاخص هاي كيفيت جز اصولي است كه بايد به آن توجه داشت

وزير ارتباطات به بسته هاي حمايتي براي برگزيدگان جشنواره و جايزه ملي كيفيت اشاره كرد و افزود: در كنار تنبيه هايي كه براي اپراتورها و يا شركت هاي خاطي وجود دارد، براي شركت هاي برگزيده نيز تشويق هايي در نظر گرفته شده است

در انتهاي اين مراسم به شركت هاي منتخب حوزه فاوا، لوح يادبود و تنديس اهدا شد
مجموعه هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي پيام در اين مراسم گواهي اشتهار دريافت كردند و گواهي اهتمام به كيفيت نيز به شركت هاي حساب رايان پارس، شركت ميان باطري خاوران و دانشكده مجازي دانشگاه شيراز تعلق گرفت

در اين جشنواره حايزين رتبه اول ، صنايع ارتباطي آوا ، شركت آريا همراه سامانه ، شركت بهينه پردازش، شركت راهكار همراه رهپو، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سامانه نوآوري ارتباطات سينا، پژوهشگاه فضايي ايران، شركت پندار پژوه، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، ، پژوهشگده مواد پژوهشگاه فضايي، شركت سي مي تيو، شركت شريف همراه پژوهان، ، شركت فناوري پيشرفته پارسيان بودند كه هر كدام توانستند در زير گروه ههاي مختلف رتبه اول را به دست بياورند

برگزيدگان مقام هاي دوم و سوم جشنواره نيز شركت خدمات مخابراتي ارگ جديد، پرتو تماس نوين پيشگامان شهر مجازي رايان راد، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي ايران، جمع آوري و فروش املاك تمليكي، ، شركت اتصال صنعت ميانه، شركت فناوري ارتباطات سيار، پژوهشگاه ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات، مبين نت، ايرانسل، ارتباطات زيرساخت، شركت مخابرات ايران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت فناوري ارتباطي فانا، شركت پارس اطلس، شركت كشتيار، مركز تحقيقات فضايي پژوهشگاه فضايي ايران بودند .

همچنين شركت رهياب فن آوا در شاخه توسعه كسب و كار ، زير محور راه حل هاي جامع شايسته تقدير قرار گرفته و شركت هاي اشتاد پارس و شركت تحقيقاتي آزمون كيفيت ، كارخانجات مخابراتي ايران نيز جوايز خود را از دست وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات دريافت نمودند .

گفتني است كه در اين مراسم كه امروز، شنبه در سالن كنفرانس شماره 1 بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي الكامپ برگزار شد تمام زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات مانند شركت ارتباطات زيرساخت، پژوهشگاه فضايي ايران و شركت مخابرات ايران و اعضاي سنديكاي صنعت مخابرات ايران و اعضاي اتحاديه صادركنندگان خدمات فني مهندسي ، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران حضور داشتند

پس از اختتاميه نمايشگاه وزير ارتباطات ، مهندس فتاحي مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت و مهندس صدري مدير عامل شركت مخابرات ايران از سالن 18 مربوط به نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات بازديد به عمل آورده كه توضيحات كاملي از دستاوردها و تقاضاهاي شركت هاي فناور از سوي رستگار دبير صنعت مخابرات ايران و اديب رييس اتحاديه صادركنندگان خدمات فني مهندسي ، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران ارايه گرديد.
منبع خبر:
خبر اقتصادی
 
تاریخ: ۲۹/۰۴/۱۳۹۸