روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
انتشار كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهان
 
كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهان، اثر جواد دهقانيان و صديقه جمالي منتشر شد.


به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز، كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهان ازجمله كتاب هايي است كه در پيوند با سعدي، به تازگي با همكاري دانشگاه شيراز، زير نظر قطب علمي پژوهش هاي فرهنگي ادبي فارس به چاپ رسيده است.

همان طور كه از نام كتاب برمي آيد پديدآورندگان اين اثر، جواد دهقانيان عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان و صديقه جمالي، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز، تلاش كرده اند، تاثير سعدي را بر نثر عصر قاجار بررسي كنند.

اين كتاب در 280 صفحه و سه فصل عمده تدوين شده است. فصل اول كتاب، به گلستان سعدي و ويژگي هاي سبكي و زباني آن اشاره مي كند.

فصل دوم اين اثر به سرگذشت حاجي بابا اصفهاني و نثر دوره قاجار و جايگاه ادبي و اجتماعي اين كتاب در تاريخ ادبيات ايران و جهان اختصاص يافته است و در فصل سوم كه به مقايسه تاثيرپذيري نثر ميرزاحبيب و تاثيرگذاري گلستان سعدي بر سرگذشت حاجي بابا اصفهاني مي پردازد، نويسندگان با رويكردي بينامتني به اين دو كتاب، سازوكار اقتباس ميرزا حبيب از آثار سعدي را در حوزه زبان و سبك بيان از وجوه مختلف بررسي كرده اند.
 
تاریخ: ۱۹/۰۵/۱۳۹۸