روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
وضعيت ارائه خوابگاه 52 دانشگاه دولتي/ رتبه كنكور موثر در خوابگاه
 
وضعيت ارائه خوابگاه در 52 دانشگاه دولتي كشور نشان مي دهد كه در بيشتر دانشگاه ها خوابگاه خودگردان ارائه مي شود و داوطلب بايد بخشي از هزينه اسكان خود را پرداخت كند.
وضعيت ارائه خوابگاه 52 دانشگاه دولتي/ رتبه كنكور موثر در خوابگاه وضعيت ارائه خوابگاه در 52 دانشگاه دولتي كشور نشان مي دهد كه در بيشتر دانشگاه ها خوابگاه خودگردان ارائه مي شود و داوطلب بايد بخشي از هزينه اسكان خود را پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه هاي دولتي كشور در ارائه خوابگاه با محدوديت هايي مواجه هستند كه داوطلبان كنكور بايد در انتخاب رشته خود به آن دقت كنند.

داوطلبان مجاز كنكور 98 تا 24 مرداد 98 فرصت دارند رشته هاي مورد علاقه خود را انتخاب كنند.

از ميان دانشگاه هاي دولتي برخي از آنها هيچ تعهدي نسبت به ارائه خوابگاه دولتي ندارند و بخش ديگري نيز خوابگاه خودگردان ارائه مي كنند.

بيشتر دانشگاه هاي دولتي اعلام كرده اند تعهدي براي ارائه خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارند.

دانشگاه هاي دولتي در شرايط خود اعلام كرده اند كه شرايط و رتبه داوطلبان كنكور در ارائه خوابگاه به آنها موثر است.

18 دانشگاه اعلام كرده اند هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارند و خوابگاه ارائه نمي دهند.

14 خوابگاه دانشگاهي بر اساس رتبه كنكور ارائه مي شود. همچنين 12 دانشگاه شرايط خاص براي ارائه خوابگاه را اعلام كرده اند.

جدول شماره يك: دانشگاه هاي فاقد خوابگاه دولتي

رديف نام مركز شرايط
1 دانشكده فني و مهندسي گرمسار فاقد هرگونه تسهيلات خوابگاهي براي كليه دانشجويان روزانه و شبانه
2 دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان فاقد خوابگاه براي دوره كارشناسي
3 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل فاقد خوابگاه دولتي
4 دانشگاه شهيد باهنر كرمان مجتمع آموزش عالي بافت براي دانشجويان روزانه و شبانه تعهد خوابگاه ندارد
5 دانشگاه صنعتي اراك فاقد خوابگاه دولتي و داراي خوابگاه خودگردان (غير دولتي)
6 دانشگاه صنعتي سيرجان هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد
7 دانشگاه صنعتي شهداي هويزه سوسنگرد هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد
8 دانشگاه صنعتي كرمانشاه فاقد خوابگاه دولتي و داراي خوابگاه استيجاري تحت نظارت دانشگاه
9 دانشگاه صنعتي همدان در هيچ مقطعي خوابگاه ملكي ندارد
10 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي فاقد امكانات خوابگاهي
11 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) فاقد خوابگاه دولتي و داراي خوابگاه خصوصي تحت نظر دانشگاه
12 دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتي
13 دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه دولتي و امكان استفاده از خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه
14 دانشگاه هنر اسلامي تبريز فاقد خوابگاه
15 دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي و امكان استفاده از خوابگاه خودگردان
16 دانشگاه هنر شيراز فاقد خوابگاه دولتي و امكان استفاده از خوابگاه استيجاري
17 دانشگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه دولتي و امكان استفاده از خوابگاه خودگردان
18 دانشگاه سلمان فارسي كازرون فاقد خوابگاه دولتي و داراي خوابگاه خودگردان
جدول شماره دو: دانشگاه هايي كه تعهدي براي خوابگاه دوره هاي شبانه يا نوبت دوم ندارند و براي دانشجويان روزانه داراي محدوديت هستند.

رديف نام مركز شرايط
1 دانشكده علوم انساني حضرت معصومه (س) قم

هيچگونه تعهدي براي ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد.
2 دانشگاه شهركرد ارائه خوابگاه به تعدادي از دانشجويان روزانه با توجه به بعد مسافت. به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي گيرد.
3 دانشگاه شهيد چمران اهواز

واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه خوابگاه براساس آيين نامه. هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شبانه ندارد.
4 دانشگاه صنعتي بيرجند تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم ندارد. ارائه محدود خوابگاه دولتي به دانشجويان روزانه. خوابگاه متاهلي ندارد.
5 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء (ص) بهبهان فاقد خوابگاه متأهلي. واگذاري محدود خوابگاه به دانشجويان دوره روزانه. هيچ تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان شبانه ندارد.
6 دانشگاه صنعتي سهند تبريز به دانشجويان شبانه و آموزش الكترونيكي (مجازي) خوابگاه تعلق نمي گيرد
7 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان شبانه معذور است. اولويت خوابگاه با دانشجويان روزانه ساكن در خارج از استان مازندران.
8 دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته شدگان شبانه تعهدي ندارد
جدول شماره سه: دانشگاه هايي كه شرايط خاص براي ارائه خوابگاه اعلام كرده اند.

رديف نام مركز شرايط
1 دانشگاه اصفهان اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غير بومي. فاقد خوابگاه متاهلي
2 دانشگاه الزهرا (س)

به دانشجويان روزانه غيربومي خوابگاه تعلق مي گيرد. به دانشجويان استان هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي گيرد.
3 دانشگاه زنجان امكان تخصيص خوابگاه براي دانشجويان روزانه بر اساس نيمسال تحصيلي
4 دانشگاه سمنان واگذاري خوابگاه صرفأ به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيل
5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان به پذيرفته شدگان داراي شرايط خوابگاه واگذار مي شود. فاقد خوابگاه متأهلي.
6 دانشگاه صنعتي شريف تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان هاي توابع استان تهران و استان البرز
7 دانشگاه كاشان براي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بها به دانشگاه مي توانند از خوابگاه استفاده كنند
8 دانشگاه محقق اردبيلي دانشجويان پسر دوره روزانه: دو نيمسال اول و دو نيمسال آخر تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال هاي بعدي خوابگاه خودگردان. دانشجويان دختر دوره روزانه: چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال هاي بعدي خوابگاه خودگردان.
9 دانشگاه ملاير به دانشجويان جديد الورود غيربومي دوره روزانه، 4 نيمسال تحصيلي خوابگاه با تعرفه دولتي تعلق مي گيرد.
10 دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان

خوابگاه براي دختران وجود دارد. براي پسران براي سال اول خوابگاه وجود دارد. براي پسران از سال دوم تحصيل، به 85 درصد خوابگاه تعلق مي گيرد.
11 دانشگاه هنر

خوابگاه مجردي صرفاً به دانشجويان روزانه در مجموعه پرديس دانشگاه هنر در كرج بر اساس اولويت. فاقد خوابگاه متأهلي
12 دانشگاه علم و صنعت ايران ارايه خوابگاه به دانشجويان پسر ساكن استان هاي غير از البرز و تهران به مدت 8 نيمسال. استفاده از خوابگاه ها دانشجويي رايگان نيست. تعداد محدودي ظرفيت خوابگاهي براي دانشجويان دختر و صرفا به نفرات برتر كنكور تعلق مي گيرد.
جدول شماره چهار: دانشگاه هايي كه براي ارائه خوابگاه رتبه هاي كنكور را ملاك قرار داده اند.

رديف نام مركز شرايط
1 دانشگاه بوعلي سينا همدان اولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه هاي برتر هر رشته
2 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين خوابگاه هاي دولتي با رعايت اولويت برترهاي كنكور و نيازسنجي از خانواده هاي نيازمند
3 دانشگاه تفرش خوابگاهي در سال اول بر اساس نمره قبولي كنكور و در سه سال بعد با توجه به معدل و اولويت هاي اعلام شده
4 دانشگاه خليج فارس بوشهر تخصيص خوابگاه بر اساس مقدورات دانشگاه و بر اساس اولويت بندي
5 دانشگاه شيراز به كليه دانشجويان روزانه داراي رتبه زير 1000خوابگاه با تراكم كمتر و شرايط بهتر واگذار مي شود
6 دانشگاه صنعتي اروميه اسكان دانشجويان براي 60 درصد از متقاضيان واجد شرايط با اولويت رتبه در كنكور سراسري
7 دانشگاه صنعتي اصفهان اسكان دانشجويان براي 60 درصد از متقاضيان واجد شرايط با اولويت رتبه در كنكور سراسري
8 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر حسب اولويت رتبه هاي ورودي
9 دانشگاه صنعتي شيراز اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است
10 دانشگاه علامه طباطبايي دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه هاي زير 1000 از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردارند
11 دانشگاه قم واگذاري خوابگاه دولتي به رتبه هاي برتر كنكور سراسري (بدون سهميه زير 1000 و رتبه هاي زير (200) بدون سهميه به صورت رايگان در طول دوره مجاز تحصيلي
12 دانشگاه گيلان

به پذيرفته شدگان غير بومي دوره روزانه پس از تعيين امتيازات كسب شده و رتبه بندي خوابگاه واگذار مي شود
13 دانشگاه مازندران به رتبه هاي برتر با اولويت سراي دانشگاهي واگذار مي شود
14 دانشگاه هرمزگان (بندرعباس)

اولويت اسكان در خوابگاه هاي دانشگاه بر اساس رتبه كشوري پذيرفته شدگان است
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
 
تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۳۹۸