روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

فاصله اقتصادي و رشد منطقه اي در ايران
 
فاصله اقتصادي اشاره به سهولت و سختي انتقال كالاها، خدمات، نيروي­ كار، سرمايه، اطلاعات و ايده بين مناطق دارد. اين متغير از طريق تأثير بر استقرار بنگاه ­ها و سرريزهاي دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است.
فاصله اقتصادي اشاره به سهولت و سختي انتقال كالاها، خدمات، نيروي­ كار، سرمايه، اطلاعات و ايده بين مناطق دارد. اين متغير از طريق تأثير بر استقرار بنگاه ­ها و سرريزهاي دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است.چكيده

يكي از محورهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران، گرايش از برنامه ريزي بخشي به سمت برنامه ريزي منطقه اي است و هدف اين گرايش، تخصيص منابع و فعاليت ها به هر نقطه بر مبناي استعدادها و ويژگي هاي خاص آن منطقه و كاهش شكاف رشد اقتصادي بين مناطق مختلف است.
در اين خصوص، شناسايي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي منطقه، يكي از مواردي است كه مي تواند به برنامه ريزان اقتصادي و منطقهاي در تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي كمك كند. يكي از متغيرهاي اثرگذار بر رشد منطقه اي، فاصله اقتصادي است.
فاصله اقتصادي اشاره به سهولت و سختي انتقال كالاها، خدمات، نيروي كار، سرمايه، اطلاعات و ايده بين مناطق دارد. اين متغير از طريق تأثير بر استقرار بنگاه ها و سرريزهاي دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است.
مقاله حاضر، با هدف تحليل تأثير متغير فاصله اقتصادي بر رشد منطقه اي در ايران انجام يافته است. در بخش اول مقاله، مباني نظري تأثير متغير فاصله افتصادي بر رشد منطقه اي ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ايران طي دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تكنيك داده هاي تابلويي پويا، تأثير اين متغير بر رشد منطق هاي در ايران مورد آزمون قرار گرفتند.
نتايج حاصل از اين تحقيق، بيان كننده اثر منفي فاصله اقتصادي بر رشد منطقه اي در ايران است.

كليدواژه ها: فاصله اقتصادي؛ داده هاي تابلويي پويا؛ رشد اقتصادي منطقه

نويسندگان:

زهرا دهقان شباني: استاديار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز

نعمت اله اكبري: استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي - دوره 15، شماره 2، تابستان 1394.

براي مشاهده كامل مقاله روي فايل مقابل كليك كنيد.
منبع خبر:
هنا
   تاریخ: ۰۰:۵۲ - ۲۸/۱۱/۱۳۹۵   بازدید: ۱۷۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)