روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

حضور معاون سفير آلمان در دانشگاه شيراز
 
نشست مشترك دكتر حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز و دكتر اليور شناكنبرگ ، معاون سفير آلمان در ايران ، در دفتر رياست دانشگاه شيراز برگزار شد.
اين نشست ب