روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

امضاي تفاهم‌نامه‌ي همكاري ميان دانشگاه شيراز و نيروي انتظامي استان فارس
 
تفاهم نامه ي همكارهاي عل