روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

انتصاب مدير پژوهشي دانشگاه شيراز
 
دكتر علي نيازي، به عنوان مدير جديد پژوهشي دانشگاه شيراز منصوب شد.
دكتر نيازي عضو هيات علمي دانشكده ي كشاورزي با مرتبه استادي ميباشند كه پ