روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

جايزه آكادمي جهاني علوم TWAS
 
دكتر حميدرضا پورقاسمي ، به عنوان تنها استاد ايراني و يكي از 5 دانشمند برتر زير 40 سا