روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

نشست مسئولان DFG آلمان با رئيس دانشگاه شيراز
 
در نشست مشترك پروفسور فرانك آلگوور (Frank Algower) نايب رئيس موسسه DFG آلمان با پروفسور حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز