روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

تفاهم نامه همكاري دانشگاه شيراز و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته
 
تفاهم نامه همكاري بين شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته با دانشگاه شيراز ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، پارك علم و فناوري ، استانداري و سازمان صمت استان فارس به امضا رسيد.
تفاهم نامه همكاري شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته به نمايندگي رضا نقي پور اصل '' رئيس هيئت مديره و مديرعامل '' با استانداري فارس به نمايندگي دكترعنايت ا.. رحيمي'' استاندار'' ، پارك علم و فناوري فارس به نمايندگي دكترامين رضا ذوالقدر '' رييس پارك '' و دانشگاه شيراز به نمايندگي دكترحميد نادگران ''رييس دانشگاه شيراز'' و دانشگاه علوم پزشكي شيراز به نمايندگي دكترعلي بهادر ''رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز'' امضا شد.
اين تفاهم نامه در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در شيراز در محل دائمي نمايشگاه بين المللي فارس منعقد وتبادل شد.
مديرعامل و رييس هيات مديره صندوق در اين خصوص عنوان كرد: بر اساس برنامه راهبردي صندوق، هدف از انعقاد اين تفاهم نامه حمايت حداكثري در بخش هاي ارائه تسهيلات، صدور ضمانت نامه، ارائه خدمات كارشناسي و سرمايه گذاري ريسك پذير است كه اميد است اين امر مقدمه اي بر توسعه حمايت هاي صندوق از سرمايه گذاري ريسك پذير بوده و اين مهم با وجود توانمندي هاي بخش صنعت يقيناً محقق خواهد شد.
رضا نقي پور اصل افزود: در حال حاضر صيانت از صنايع نو و دانش بنيان نظير صنايع نانو ، ميكروالكترونيك، انرژي هاي نو، اتوماسيون، پليمرو... به صندوق صنايع پيشرفته اضافه شده است.
وي افزود: در بحث ارائه خدمات كارشناسي به شركت ها نيز طبق اساسنامه جديد صندوق و توجه ويژه به مبحث اشاعه دانش فني در آن، اين امر بر عهده صندوق گذاشته شده و به صورت خاص در برنامه مديران اين شركت قرار دارد. ما همچنين به تجاري سازي دانش انباشته شده و اشاعه آن، هم در درون مرزها و هم بيرون از مرزها، توجه ويژه اي داريم و بحث انتقال و تجاري سازي دانش انباشته مراكز علمي و فني كشور، در دستور كار مسئولين نيز قرار گرفته است.
در اين راستا طرف هاي تفاهم ضمن امضاي تفاهم نامه، تعهد خويش به منظور عملياتي شدن مفاد تفاهم نامه را اعلام و بيان كردند كه اجراي اين تفاهم نامه مي تواند اثرات خوبي بر روند توسعه هر چه بيشتر واحدهاي صنعتي و نوآور كشور داشته باشد.
شايان ذكر است اين تفاهم نامه در راستاي تحقق اهداف مقرر در سند چشم انداز، سياست هاي كلي علم و فناوري و رونق توليد در جهت تقويت اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع پيشرفته و خدمات مبتني بر علوم و فناوري هاي جديد و هم سو با اهداف صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته در توسعه همه جانبه صنايع پيشرفته و نظر به سوابق ، تجارب ، پتانسيلها و ظرفيتهاي استان فارس در زمينه صنايع پيشرفته، منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه و همكاري ها همكاري با هدف تبديل ايده هاي فناوري و كارآفريني به محصول يا خدمت، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، رشد سريع بنگاه هاي نوپا و فناور در زمينه صنايع پيشرفته طبق سياست گذاري مشترك، برگزاري رويدادهاي نوآورانه و استاتآپي، دوره هاي آموزشي تخصصي و ساير برنامه هاي آموزشي و ترويجي مرتبط با توسعه صنايع پيشرفته در سطح استان فارس،مشاركت در شناخت اولويت هاي حمايتي، فرصت هاي سرمايه گذاري، زمينه هاي مناسب صادراتي و جذب سرمايه گذاري خارجي در صنايع پيشرفته كشور و مرتبط با حوزه نيازها و فعاليت هاي صندوق، همكاري با هدف تبديل ايده هاي فناوري و كارآفريني به محصول يا خدمت، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، رشد سريع بنگاه هاي نوپا و فناور مورد حمايت دانشگاه در زمينه صنايع پيشرفته طبق سياست گذاري مشترك، همكاري در زمينه توسعه بنگاه هاي فعال به ويژه با موضوع گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و ارائه محصولات جديد، آموزش هاي تخصصي، كسب بازارهاي جديد و بازارهاي خارجي از طريق شركت در نمايشگاه و همايش هاي خارجي، همكاري در زمينه انتقال فناوري، ايجاد سرمايه گذاري هاي مشترك (J.V.) و تعاملات بين المللي از سوي بنگاه هاي فعال بخش خصوصي، همكاري در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و صنعتي در زمينه هاي فني، كسب استانداردها، بازاريابي و تهيه طرح هاي توجيهي و برگزاري سمينارهاي تخصصي، همكاري در زمينه گسترش ارتباطات بين شركت ها و ايجاد شبكه و خوشه هاي صنعتي، همكاري در زمينه ارزيابي، ارزش گذاري، مديريت خطر و مديريت پروژه طرح هاي فناورانه، همكاري در زمينه شناسايي و تعريف مدل هاي جديد حمايتي در حوزه هاي مختلف و فراهم آوردن ساز و كار اجرايي آن، همكاري در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و صنعتي در زمينه هاي فني، كسب استانداردها، بازاريابي و تهيه طرح هاي توجيهي به شركت ها در زمينه صنايع پيشرفته و برگزاري هم انديشي ها و كارگاه هاي تخصصي، همكاري در زمينه پژوهش هاي علمي و فناوري مرتبط با صنايع پيشرفته، همكاري در عرصه هاي ارزيابي، ارزش گذاري، مديريت خطر و مديريت پروژه طرح هاي فناورانه مرتبط با صنايع پيشرفته، همكاري در اعتبارسنجي متقاضيان و تأمين تضامين، همكاري در تدوين شاخص هاي اثربخشي، سنجش و پايش آن ها براي طرح هاي اجرا شده و ارائه گزارش هاي لازم، شناسايي و تعريف مدل هاي جديد حمايتي در حوزه هاي مختلف و فراهم آوردن ساز و كار اجرايي آن، تعهدات دستگاههاي طرف تفاهم، استفاده از كليه ظرفيت ها و امكانات موجود در جهت عملياتي نمودن مفاد اتفاهم نامه ها و تعهدات ناشي از تفاهم نامه با به كار بردن بهترين روش و اصول متداول علمي، فني و مالي و براساس استانداردهاي تخصصي و حرفه اي معمول، برگزاري جلسات توجيهي براي متقاضيان و تشريح شرايط و ضوابط كلي اعطاي تسهيلات با همكاري صندوق، معرفي طرح هاي واجد شرايط و مورد تأييد به صندوق در راستاي موضوع تفاهم نامه، ظرفيت سازي براي جذب منابع موضوع تفاهم نامه برابر با ضوابط صندوق، سياست گذاري و نظارت بر روند اجراي تفاهم نامه هاي منعقده ميان دانشگاه ها، پارك علم و فناوري و ساير مراكز علمي و فناوري استان با صندوق و اثربخشي تسهيلات اعطايي و ارسال گزارش ها و مستندات به صندوق، كمك به ارائه دستاوردهاي حاصل از طرح هاي حمايت شده در قالب هاي مناسب از قبيل: نمايشگاه هاي تخصصي، همايش ها، تهيه گزارش هاي خبري مناسب و نظاير آن، تدوين و ارائه گزارش هاي كارشناسي درباره وضعيت صنايع پيشرفته در حوزه فعاليت شركت هاي مسقر در سطح استان فارس ، افق ها، نيازها، اولويت ها و واحدهاي فعال در حوزه صنايع پيشرفته و مستقر در فارس و عارضه يابي شركت هاي معرفي شده از سوي صندوق بوده است.
صندوق متعهد شده است كه از كليه ظرفيت ها و امكانات موجود در جهت عملياتي نمودن مفاد اين تفاهم نامه استفاده كند و تعهدات ناشي از تفاهم نامه را با به كار بردن بهترين روش و اصول متداول علمي، فني و مالي و براساس استانداردهاي تخصصي و حرفه اي معمول انجام دهد.
افتتاح دفتر نمايندگي صندوق در استان جهت تسهيل امر خدمت رساني، برگزاري جلسات توجيهي براي متقاضيان و تشريح شرايط و ضوابط كلي اعطاي تسهيلات، آموزش، مشاوره و ارزيابي مالي و اقتصادي طرح هاي معرفي شده از سوي استانداري برابر ضوابط صندوق، اعطاي تسهيلات مالي به واحدهاي فناور، شركتها و صاحبان ايده هاي فناورانه معرفي شده از سوي استانداري در راستاي موضوع تفاهم نامه برابر ضوابط صندوق
حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويي تخصصي معرفي شده از سوي دانشگا ههاي استان در مقطع تحصيلات تكميلي و در راستاي مفاد تفاهم نامه برابر نظارت استانداري و ضوابط صندوق از ديگر تعهدات صندوق خواهد بود.

   تاریخ: ۱۲:۵۴ - ۱۷/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۵۸۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)