روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

تأملي بر موضوع هويت و سياست در ايران معاصر
 
در ادامه سلسله نشست هاي پروژه هويت ايرانيان، نشست «تأملي بر موضوع هويت و سياست در ايران معاصر» با سخنراني آقاي دكتر فرهنگ رجايي استاد دانشگاه كارلتون كانادا، دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز و دكتر سيد جواد صالحي عضو هيئت علمي بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز ، در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد .
اين نشست با همكاري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز،كميته سياست و هويت پروژه هويت ايرانيان، مركز تبيين انديشه هاي حضرت آيت الله خامنه اي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز و انجمن علمي بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر سيد جواد صالحي عضو هيئت علمي بخش علوم سياسي، به اهميت مفهوم هويت پرداخت .
وي در بحث هويت سؤال اصلي را چيستي انسان ها دانست كه داراي سطح فردي ، اجتماعي و سطح بين المللي است. دكتر صالحي در بحث هويت بازگشت به خويشتن و معنا دادن به خود را مهم توصيف كرد و در ادامه هويت را از چند منظر، هويت از منزله غيريت، هويت به مثابه اندام وارگي را شرح داد.
دكتر سيد جواد صالحي در پايان به معرفي و نقد هويت در آثار آقاي دكتر فرهنگ رجايي (كتاب انديشه و انديشه ورزي) پرداخت.
در ادامۀ اين نشست دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي، به معرفي پروژه هويت ايرانيان در دانشگاه شيراز پرداخت و يكي از مهم ترين اهداف اين طرح را حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتريدانست و از دانشجويان دانشكده خواست كه پژوهش هاي خود را به سمت هويت سوق دهند.
دكتر ابراهيم عباسي در ادامه به معرفي آثار دكتر فرهنگ رجايي پرداخت و مهم ترين خصيصه هاي آثار دكتر او را ، مسئله محوري، نگاه مثبت به ايران و اسلام و استفاده از تاريخ دانست.
در ادامه نشست «تأملي بر موضوع هويت و سياست در ايران معاصر» دكتر فرهنگ رجايي استاد دانشگاه كارلتون كانادا موضوع سخنراني خود را هويت و امر سياسي معرفي نمود.
وي بينش درست نسبت به هويت و امر سياسي را لازم دانست و براي رسيدن به اين مفهوم سه پرسش: هويت چيست؟ امر سياسي چه جنبه هايي دارد ؟ نسبت آن ها باهم كدام است؟ را طرح كرد.
استاد دانشگاه كارلتون كانادا در ادامه به تعريف هويت در معناي كاركردي و هستي شناسي آن پرداخت. دكتر رجايي هويت را در بعد هستي شناسي اسم، واحد نام گذاري و مختصاتي دانست كه براي خود و جامعه قائليم.
وي همچنين در بعد كاركردي هويت را حد و حدود فرد با خود، ديگري و عالم دانست. دكتر فرهنگ رجايي هويت را به مثابه رودخانه و باغ توصيف نمود و در ادامه به تعريف خود از سياست و امر سياسي پرداخت.
وي سياست را مقوله اي دانست كه به توضيح و توليد آمرانه ارزش ها مي پردازد اما امر سياسي، مسائل مختلفي (ديني،اقتصادي و...) را پوشش مي دهد.
دكتر رجايي جهان داري را مهم ترين جنبه امر سياسي دانست و گفت : امر سياسي به سامان زندگي انسان سروكار دارد.
در ادامه نشست «تأملي بر موضوع هويت و سياست در ايران معاصر» دكتر فرهنگ رجايي به سؤالات دانشجويان حاضر در نشست، در زمينۀ هويت پاسخ داد.
   تاریخ: ۱۵:۲۳ - ۲۴/۰۹/۱۳۹۸   بازدید: ۵۹۰

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)