روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

بازديد ارزيابان شوراي جهاني صنايع دستي از دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز
 
به منظور ثبت شيراز به عنوان شهر جهاني صنايع دستي ؛جمعي از ارزيابان شوراي جهاني صنايع دستي از دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز يازديد كردند.
در اين برنامه ، ار