روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

برگزاري كرسي علمي ترويجي «بازسازي اعتماد در فضاي پسا كرونايي»
 
كرسي علمي ترويجي «بازسازي اعتماد در فضاي پسا كرونايي» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و با همكاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در تاريخ 31 ارديبهشت 1399 به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتداي جلسه دكتر حميد هوشنگي(عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام) به عنوان دبير علمي نشست، به شركت كنندگان خوش آمد گفت و با طرح بحث، زمينه ي گفتگو را فراهم نمود. سپس دكتر محسن ردّادي(عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) به ارائه ي بحث در زمينه ي امكان بهره مندي از همياري ناشي از بيماري كرونا پرداخت و بيان نمود كه در دوران كرونا، نقش دولت و نهادهاي رسمي بسيار پررنگ و محوري شده است؛ اما سوال اين است كه آيا شاخص هاي اعتماد به دولت به اندازه ي كافي بالا هستند كه امكان همكاري ميان دولت و مردم را در ايران فراهم كنند؟ اگرچه در نگاه اول برخي نگاه منفي به اين مساله دارند؛ اما طبق برخي آمارها و نظرسنجي ها در دوران كرونا تغييراتي در اين اعتماد ايجاد شده است.به عنوان مثال اعتماد به رسانه هاي داخلي نه تنها كم نشده، بلكه افزايش يافته است. مثلا براساس نظرسنجي اي كه توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام گرفته، 68 درصد مردم اخبار كرونا را از رسانه هاي داخلي و به خصوص صدا و سيما پيگيري مي كردند و به اين اخبار اعتماد داشتند. همچنين حدود 77 درصد مردم از دستورالعمل هاي گفته شده در رسانه ملي پيروي و خودقرنطينگي را رعايت كردند. همچنين ۹۴.۴ درصد از مردم بر اين باورند كه پليس بايد با كساني كه در اين اوضاع به سفر مي روند برخورد جدي داشته باشد.
اين آمار نشان دهنده ي اين است كه مردم، دولت و نهادهاي رسمي داخلي را بهترين مرجع براي مقابله با وضعيت كرونا مي دانند و البته آمارهاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد.در واقع كرونا باعث به وجود آمدن يك همكاري مناسب بين مردم و دولت و حاكميت شده كه زمينه ي مساعدي براي ترميم اعتماد است. در ادامه دكتر ردادي با تمايز دو نوع اعتماد بر پايه اطلاعات و اعتماد بر پايه ايمان، ابراز نمود كه اعتماد مبتني بر ايمان به نسبت اعتماد مبتني بر اطلاعات، در ايران بر مبناي رشد رويكردهاي خيرخواهانه و نوعدوستي در دوران كرونا رشد يافته است و فرصت بازسازي اعتماد در ايران را با راهبردهايي مثل گفتگو با مردم، ترويج اقدام جمعي مانند رزمايش كمك مومنانه، برجسته كردن افراد مومن و جلوگيري از احساس رهاشدگي در مردم مي تواند فراهم سازد.
در ادامه دكتر هادي صادقي اول عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، به عنوان ناقد اول، در سه سطح بحث ارائه شده را مورد نقد قرار داد. در سطح اول نوعي نگاه ايده آليستي و خوش بينانه در بحث ديده مي شود كه بر اساس آن جنس متفاوت اعتماد در مباحث اقتصاد و سياست با جنس اعتماد در مساله كرونا ناديده گرفته شده است؛ مثلا امروزه مساله اعتمادي كه براي كرونا ايجاد شده را نميتوان به اعتماد در حوزه مسائل اقتصادي تسرّي داد. اما در سطح دوم نوعي نگاه تقليل گرايانه به مساله اعتماد در مبحث ارائه شده ديده مي شود و تعاريف و مشخصه هاي اعتماد در ديدگاه هاي متفكران اين حوزه نظير گيدنز، اينگلهارت، زيمل و ديگران به درستي تبيين نشده است. ضمن اينكه در سطح سوم به روزمره شدن كرونا و كمتر شدن روز افزون توجه به كرونا و اعتماد ناشي از آن براي مردم كم توجهي شده است.
در ادامه «دكتر بذرافكن»؛ عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين (ع) كه ناقد ديگر بحث بود، نقدهايي را در خصوص شيوه ي ارائه ي بحث و صورت بندي آن، وجود سرمايه اجتماعي و اعتماد بين مردم و مسئولان بر عكس مفروض اوليه بحث و اينكه كرونا در زمينه اعتماد و رفتار مدني مردم، رفتار شگفت انگيز و غير عادي را رقم نزده است و مردم ايران هم هميشه اهل همياري و كمك بوده اند را مطرح نمود.
همچنين دكتر سيديوسف قرشي ديگر عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز نيز با مقايسه ي اطلاع رساني رسانه ي ملي در زمينه ي كرونا با اطلاع رساني در جنگ اول خليج فارس، تأكيد كرد كه اطلاع رساني به موقع و درست و دست اول است كه مي تواند اعتماد مردم به رسانه را نگاه دارد و دكتر محمود مهام مدير گروه مطالعات انقلاب اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيز اشكالات و مباحثي مطرح نمودند كه در ارتباط با مسائلي چون عنوان بحث، تغييرات در سطح تبادل اطلاعات در دنيا و ضرورت ايجاد شبكه دانش بين حوزه هاي مهندسي، پزشكي و علوم انساني براي مقابله با كرونا بود.

   تاریخ: ۲۱:۳۹ - ۰۳/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۴۸

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)