دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

رئوس فعاليت‌هاي مهارت‌آموزي و ارتقاي توان اشتغال‌پذيري دانشجويان در دانشگاه شيراز
 
در پي ابلاغ آيين نامه ي «ارتقاي توان اشتغال پذيري دانشجويان كارشناسي» براي ورود به بازار كار، در سال ۱۳۹۷، طراحي، تدوين و اجراي اقدامات مؤثر در اين زمينه، در دستور كار معاونت آموزشي دانشگاه شيراز قرارگرفت.
اين آيين نامه در چهار بند: ۱- اجراي دقيق جنبه هاي عملي-كاربردي برنامه هاي درسي جاري؛ ۲- طراحي و اجراي دروس اختياري متناسب با نياز جامعه؛ ۳-برنامه هاي آموزشي فرابرنامه اي و ۴-رصد وضعيت اشتغال دانش آموختگان ابلاغ شده است.
به اين مناسبت، دكتر افشاري فر، معاون آموزشي دانشگاه شيراز و دكتر رضايي مقدم، مشاور معاون آموزشي دانشگاه در امور مهارت افزايي و كارآفريني دانشجويان در جلسه ي هيأت رئيسه ي دانشگاه، به بيان كلي سياستگذاري ها و اقدامات دانشگاه درخصوص ارتقاي توان اشتغال پذيري دانشجويان در دانشگاه شيراز پرداختند و گزارشي از رئوس فعاليت هاي معاونت آموزشي دانشگاه در اين زمينه، باعنايت به چهار بند آيين نامه ي ابلاغي، به شرح زير ارائه كردند:
۱- اجراي دقيق جنبه هاي عملي-كاربردي برنامه هاي درسي جاري:
با توجه به تنوع و گستردگي رشته هاي دانشگاهي و عدم امكان ارائه ي برنامه يكپارچه براي كليه ي رشته ها، عزم و توجه ويژه اي نسبت به دروس آزمايشگاهي، عملياتي و كارگاهي ايجاد شد، تا با فعال كردن شوراي برنامه ريزي دانشگاه و نيازسنجي از بخش هاي مختلف آموزشي، سرفصل دروس موجود در برنامه درسي، متناسب با نيازهاي روز بازار كار اصلاح شود. اين امر نيازمند تخصيص اعتبار و رديف بودجه ويژه براي تقويت جنبه هاي عملي دروس در تهيه ي امكانات آزمايشگاهي است. ضروري ست كه با تدوين دستور كار آزمايشگاهي استاندارد براي دروس، اساتيد از نيروي كارشناسان، تكنسين هاي فعال و متعهد و همچنين دستياران آموزشي (TA) باانگيزه و علاقه مند در بخش هاي عملي دروس براي تعامل مؤثر دوطرفه با دانشجويان و راهكارهاي خلاقانه بهره ي بيشتري گيرند؛ از سوي ديگر با تقويت و بهبود ارتباط با صنعت در قالب طراحي و راه اندازي بازديدهاي علمي از صنايع و نمونه هاي عملي در بخش خصوصي، دانشجويان در جريان بهتر موقعيت هاي شغلي و كاربرد مطالب تئوري در عمل قرار خواهند گرفت. دعوت از دانش آموختگان و كارآفرينان موفق دانشگاه نيز مي تواند در ارتقاي سطح آگاهي و انگيزه دانشجويان نتيجه بخش باشد.
۲- طراحي و اجراي دروس اختياري متناسب با نياز جامعه:
علاوه بر دروس اجباري در برنامه ي درسي رشته ها، با طراحي و تدوين برخي دروس اختياري متناسب با نياز بازار روز جامعه مي توان اين واحدها را در قالب دروس انتخابي پس از تصويب در شوراهاي برنامه ريزي مربوطه در برنامه چهارساله دانشجويان گنجاند. تجربه ي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شيراز، در طراحي و اجراي مجموعه ي سه درسي در زمينه ي كارآفريني زيرعنوان برنامه ي كامروا مي تواند الگويي براي ديگر دانشكده ها به فراخور ماهيت آن ها باشد. در اين برنامه دروس انتخابي، دانشجويان ضمن آشنايي با مباني نظري و مفاهيم مرتبط با كارآفريني و كسب وكار، با انواع روش هاي راه اندازي كسب وكار نيز آشنايي پيدا كرده و درنهايت ضمن آموختن فرآيند تبديل ايده به عمل، از صفر تا صد شركت در يك استارتاپ را به طور عملي در كلاس تمرين مي كنند؛ از سوي ديگر ايده هاي برتر با معرفي به هسته كارآفريني دانشكده و مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه و همچنين پيوند با مراكز رشد مستقر در پارك علم و فناوري فارس مي تواند زيربناي آغازين موقعيت شغلي براي دانشجويان حتي از دوران تحصيل را فراهم آورد. برگزاري مطلوب اين دروس كاربردي مي تواند مبنايي براي طراحي و ايجاد رشته هاي جديد بين رشته اي با تأكيد بر كارآفريني باشد. نوگشايي گرايش نوآوري و كارآفريني كشاورزي در مقطع كارشناسي ارشد رشته ترويج و آموزش كشاورزي پايدار در دانشكده كشاورزي، الگويي براي تربيت متخصصاني با مهارت هاي كارآفريني در بخش كشاورزي است.
۳- برنامه هاي آموزشي فرابرنامه اي:
اين برنامه ها در قالب طراحي، تعريف و اجراي يك سري مجموعه كارگاه هاي منسجم به ويژه در زمينه كارآفريني، كسب وكار و تبديل ايده به عمل تعريف شده كه براي هر نيمسال تحصيلي به طور متوالي اجرا مي شود. علاوه بر اين، با همكاري نزديك مركز نوآوري و كارآفريني دانشگاه، اقداماتي همچون راه اندازي مدرسه نوكا، مدرسه تابستاني كسب وكار، برگزاري استارتاپ ويكندهاي دانشجويي و برنامه هاي ايده شو متناسب با هر رشته، انعقاد قراردادهاي آموزشي و پژوهشي كارآفريني دانشجويي و برگزاري دوره هاي مهارتي عمومي، تخصصي و شغلي متنوعي با اطلاع رساني گسترده در سطح دانشگاه انجام گرفته يا در حال برنامه ريزي است كه مورد توجه و علاقه دانشجويان بوده است.
۴-رصد وضعيت اشتغال دانش آموختگان:
در اين زمينه، برخي دانشكده ها در حال ايجاد و تكميل يك بانك اطلاعاتي مربوط به وضعيت تحصيلي و اشتغال دانش آموختگان رشته هاي مختلف با طراحي پرسشنامه هاي خاص (از طريق ارسال ايميل و تلفن) هستند. براي انسجام و نهادينه كردن اين امر، دانشگاه در حال انعقاد قرارداد با يك شركت معتبر است تا بانك اطلاعاتي ارزشمندي از وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته هاي دانشگاه تهيه شود.
دانشگاه شيراز همچنين عزم جدي داشته تا براي تقويت برنامه هاي مهارت افزايي دانشجويان از ظرفيت ديگر نهادها نيز استفاده كند؛ به همين منظور در سال ۱۳۹۸، ضمن انعقاد تفاهم نامه و تعامل نزديك با اداره كل آموزش فني وحرفه اي فارس، مركز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي تأسيس شده است. فرآيندهاي اجرايي اين مركز در سه زمينه مهم انجام نيازسنجي مهارتي، ارائه خدمات مشاوره شغلي و آموزشي و ارائه ي خدمات مهارت آموزي (فني وحرفه اي) است. براي هم افزايي و بهبود هرچه بيشتر فعاليت هاي مهارت آموزي مركز، برنامه ي چهارساله اختصاصي زيرعنوان «فرآيند برنامه ريزي و فعاليت دانشجويان دانشگاه شيراز در چارچوب مركز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي» به دانشكده ها ابلاغ شده است.
دانشگاه شيراز همچنين در قالب همكاري با دانشگاه جامع علمي-كاربردي نيز بستري براي استفاده بيشتر دانشجويان از پودمان ها و آموزش هاي كاربردي و عملياتي اين نهاد فراهم ساخته است.
ساختار نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه شيراز در رابطه با موارد فوق، از طريق ايجاد شورايي به نام شوراي بهبود مهارت آموزي و هدايت توان اشتغال پذيري دانشجويان در سطح دانشگاه و همچنين سطح هر دانشكده بوده كه با بهره گيري از توان اساتيد جوان و علاقه مند به حوزه ي كارآفريني سعي دارد، تا ارتباط مؤثرتري با بخش هاي آموزشي هر دانشكده برقرار كند.
   تاریخ: ۱۲:۱۵ - ۲۹/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۵۶

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)