روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
  داگنس نايتر ( Dagens Nyheter )
استكهلم سوئد www.dn.se