روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
  داگنس نايتر ( Dagens Nyheter )
استكهلم سوئد www.dn.se